Тятэжъмэ абзэкIэ

Лъэпкъ зэфэшъхьафхэм абзэкIэ къагъэлъэгъогъэ театральнэ къэшIын­хэр зыхагъэлэжьэгъэхэ фестиваль-зэнэкъокъоу «Си Хэгъэгу» зыцIэр Шъачэ щыкIуагъ.

Егъэджэнымрэ гъэсэныгъэм­рэ афэгъэхьыгъэ проектэу лIэу­жыкIэхэм ялъэпкъ агъэлъэпIэ­нэу, яхэбзэ-зэхэтыкIэхэр амыгъэкIодынхэу, нэмыкI лъэпкъхэм якультурэхэм шъхьэкIэфэныгъэ афашIынэу къяджэрэр цIыф жъугъэхэм псынкIэу агукIэ аштагъ.

Апэрэ ушэтын зэнэкъокъоу къэлэ администрацием гъэсэныгъэмкIэ и ГъэIорышIапIэрэ гъэсэныгъэм зегъэушъомбгъугъэнымрэ Гупчэмрэ зэхащэгъа­гъэр хэлэжьагъэхэм агу ри­хьыгъ, ащ къыщегъэжьагъэу илъэс къэс джы ар макIо.

Фестивалым хэлэжьэрэ кIэлэцIыкIухэм ятворчествэ цIыф­хэм арагъэлъэгъу, бзэ зэфэ­шъхьафхэр зэхарагъэхых, ин­сценировкэхэр сценэм къыщагъэлъагъох.

Аужырэ фестивалым муници­палитет 22-мэ якIэлэцIыкIу Iы­гъыпIэхэмрэ еджапIэхэмрэ лъэп­къыбзэ зэфэшъхьафхэр ащызэзыгъашIэхэрэр хэлэжьагъэх.

Гала-концертым хэлэжьэщт къэгъэлъэгъон 13-у къыхахы­гъэхэм Шъачэ ияенэрэ гимназие щяплъыжьыгъэх. Сценэм къыщашIырэ едзыгъохэр адыгабзэкIэ, ермэлыбзэкIэ, къэрэщаибзэкIэ, украинабзэкIэ ыкIи тэтарыбзэкIэ къаIуагъэх. Ахэр къыхахыхэ зэхъум жюрим лъэ­ныкъуабэмэ ынаIэ атыригъэ­тыгъ. Сэнаущыгъэу артист цIы­кIухэм ахэлъым, мэкъамэм, декорацием, сценэм зэрэтетхэ шIыкIэм, нэмыкIхэми.

Финалым хэхьэгъэ актер ныб­жьыкIэхэм ПсышIопэ районым ия 90-рэ ыкIи ия 94-рэ еджапIэхэм къарыкIыгъэхэр ахэфагъэх. ШэхэкIэй дэт еджапIэм адыгабзэмкIэ икIэлэегъа­джэу Гъошъо Светланэ ригъа­джэхэрэ Дана Бердиевар, ­Хъущт Миланэ, Евгений Богатыревыр, Тхьаркъохъо Заринэ, Рэмэзэнэ Астемир, Гъошъо Миланэ, Артем Глушко лъэпкъ пшысэу «Къэ­рэ­бгъитIур» къызагъэлъагъом фе­стивалым идипломэу я III-рэ шъуашэ зиIэр къаратыгъ.

Адыгабзэмрэ адыгэ литературэмрэ языгъэхьырэ кIэлэегъа­джэу Гъошъо Маринэ зипэщэгъэ кIэлэеджэкIо купэу Хьаджыкъо къикIыгъэм хэтыгъэх Гъошъо Беллэ, Гъырб Аслъан, Кобл Бислъан, Нэпсэу Ринат, Кобл Виолеттэ, Шъыжъ Шъалихьэ, Тыу Заур, Хьалалэ Казбек, Хъущт Марат, Шъхьэлэхъо Миланэ ыкIи Хъущт Муслим. Ахэми зэнэкъокъум къыщагъэлъэгъогъэ едзыгъоу «Саусырыкъо икъэхъукI» зыфиIорэм пае дипломэу я III-рэ шъуашэ зиIэр къаратыгъ.

Номинациеу «Инструментальнэ творчествэр» зыфиIорэмкIэ я 94-рэ еджапIэм иеджэкIо купэу шъонтырыпым теорэр анахь дэгъухэм ахалъытагъ.

Ныбэ Анзор.