КIэтхыкIыжьыным тегущыIагъэх

Мы Iофтхьабзэм зыфэгъэхьазырыгъэным фэгъэзэгъэ республикэ комиссием изэхэсыгъо АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиным зэрищагъ.

СтатистикэмкIэ Федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипащэу Курыжъ Светланэ къызэриIуагъэмкIэ, кIэтхыкIыжьыныр ыпэкIэ зэрэрагъэкIокIыщтыгъэм зэхъокIыныгъэхэр фэхъугъэх. 2010-рэ илъэсым мыщ фэдэ Iофтхьабзэ къэралыгъом щыкIуагъ. Ащ къы­кIэлъыкIогъэ илъэсхэм демографием ылъэныкъокIэ зэхъокIыныгъэхэр Урысыем ихъухьагъэх. 2020-рэ илъэсым щыIэщт кIэтхыкIыжьыным ишIуагъэкIэ ахэр зэрифэшъуашэу къагъэнэфэщтых.

— ЦIыфхэм якIэтхыкIыжьын фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэр 2020-рэ илъэсым чъэпыогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу и 31-м нэс кIощт, — къыIуагъ Курыжъ Светланэ.

— Аужырэ шапхъэ­хэм адиштэрэ шIыкIэхэр нахьыбэу агъэфедэнхэм пылъыщтых. Мыгъэ ИнтернетымкIэ цIыфхэм яупчIыщтых. ЗэикI къэралыгъо фэIо-фашIэм ипортал ежь-ежьырэу зыщатхыжьын алъэкIыщт, лъэныкъуабэ къызэлъызыубытырэ гупчэхэми джащ фэдэу фэIо-фашIэр щагъэцэкIэн амал яIэщт. КIэтхыкIыжьыныр зышIыщтхэм тхьэпэ бланкэу аIыгъыщтыгъэхэм ачIыпIэкIэ планшетхэр аратыщтых. ЗэхъокIыны­гъэу къыхэхьащтхэм яшIуагъэкIэ Iофтхьабзэр нахь IэшIэх хъунэу мэгугъэх.

ЗэикI къэралыгъо фэIо-фа­шIэм ипортал ежь-ежьырэу зыщитхыжьынэу фаем упчIэхэм яджэ­уапхэр зэритэу код гъэнэфагъэ къыфэкIощт. Ар кIэтхыкIыжьыным хэт цIыфэу къе­кIуалIэрэм риIо­жьын фае.

Чъэпыогъум и 4-м къыщегъэ­жьагъэу и 27-м нэс кIэтхыкIы­жьыныр зышIырэ цIыфхэм унагъохэр къакIухьащтых. Уп­чIэхэр зыфэгъэхьыгъэщтхэр социальнэ-демографие политикэр, цIыфым ыныбжь, бзэу ышIэрэ пчъагъэр, Iоф зыщи­шIэ­рэр, нэмыкIхэу ищыIэкIэ-псэукIэ къэзыгъэлъагъохэрэри хэтыщтых.

КIэтхыкIыжьыным зэкIэ къы­хэгъэлэжьэгъэнхэм фэшI хэбзэ гъэцэкIэкIо ыкIи чIыпIэ зыгъэ­IорышIэжьын къулыкъухэм яп­шъэрылъхэр зэрифэшъуашэу агъэцэкIэнхэм анаIэ тырагъэтын зэрэфаер Александр Наролиным къыIуагъ. Ащ фэшI къэралыгъо фэIо-фашIэхэм яинтернет портал амалэу къытыхэрэр гъэфедэгъэн­хэм, кIэтхыкIыжьыным ухэлэ­жьэным епхыгъэ Iофыгъохэр цIыфхэм агурыгъэIогъэным мэхьанэшхо иIэу ылъытагъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.