Анахь дэгъур къыхахыгъ

Зэнэкъокъоу «Мистер АГУ-2020» зы­фиIорэр Адыгэ къэ­ралыгъо университетым мы мафэхэм щыкIуагъ. Ащ исту-дентхэм ыкIи иаспи­рантхэм я Союзрэ культурэмкIэ студенческэ Гупчэмрэ Iоф­тхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэх.

Апшъэрэ еджапIэм ифакультетхэм ащеджэрэ кIэлэ ныбжьыкIи 7 зэнэкъокъум хэлэ­жьагъ. Лъэныкъо зэфэ­шъхьаф­хэмкIэ ар зэтеутыгъагъ, нэ­бгы­рэ пэпчъ сэнаущыгъэу хэлъыр къыгъэлъэгъон амал иIагъ. Зэ­нэкъокъум хэлэжьэгъэ кIа­лэхэр лIыгъэ зыхэлъхэу, мурад гъэнэфагъэ зы­фэзыгъэуцу­жьырэ ыкIи ащ фэкIорэ ныбжьыкIэх. ТекIоныгъэр ащыщэу къыдэзыхыщтыр къэшIэгъоягъэ, зэкIэми зэрифэшъуашэу зыкъагъэлъэ­гъуагъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым филологиемкIэ ифакультет иапэрэ курс истудентэу Максим Петриковым текIоныгъэр къыдихыгъ, цIэу «Мистер АГУ-2020» зыфиIорэр ащ фа­гъэшъошагъ.

ЕджэнымкIи, щыIэныгъэм инэмыкI лъэныкъохэмкIи тапэкIи гъэхъэгъэшIухэр ышIынхэу кIэлэ ныбжьыкIэм тыфэлъаIо, текIоныгъэу къыдихыгъэмкIэ тыфэгушIо.

ШхончыбэшIэ Рузан.