ЛIэужхэр зэфищагъэх

ШахматхэмкIэ Мыекъуапэ зэнэкъокъоу щыкIуа­­­гъэм ешIэкIо 18 хэлэжьагъ. Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ зэIукIэгъухэр фэгъэхьыгъагъэх.

Григорий Барановым ешIэгъуи 9 иIагъ, очкоуи 7,5-рэ ригъэкъуи, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Александр Кадилиным ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ, очкоуи 7 къыхьыгъ. Николай Удовиченкэр апэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэм зы очкокIэ ыуж къинагъ, ящэнэрэ чIыпIэр ыхьыгъ.

Анахьыжъхэм ащыщэу Владимир Никитиным ветеранхэм яшIу­хьафтын фагъэшъошагъ. АнахьыкIэхэм якуп Федор Ба­рановыр анахь дэгъоу щешIагъ.

Адыгэ Республикэм шахматхэмкIэ и Федерацие зэнэкъо­къур зэхищагъ. Федерацием итхьаматэу Юрий Мешалкиныр ешIэгъухэм ахэлэжьагъэхэм къафэгушIуагъ, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ­хэр къыдэзыхыгъэхэм шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх. Зэнэкъо­къум лIэужхэр зэрэзэфищагъэхэр зэхэщакIохэм къыхагъэщыгъ.