ШэпхъакIэхэм атетэу кадастрэ уасэр агъэнэфэщт

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет иунашъоу N 231-р зытетэу «Адыгэ Республикэм икъэралыгъо бюджет уч­реж­­дениеу «Къэралыгъо кадастрэ уасэм игъэнэфэнкIэ Адыгэ рес­публикэ гупчэр» зыфиIорэр зэхэщэгъэным ехьылIагъ» зыфиIоу 2018-рэ илъэсым чъэпыогъум и 26-м аштагъэм тегъэпсыхьагъэу къэ­ралыгъо бюджет учреждениеу «Къэралыгъо кадастрэ уасэм игъэ­нэ­фэнкIэ Адыгэ республикэ гупчэр» зэхащагъ. Адыгэ Республикэм амыгъэ­кощырэ мылъкоу итым икадастрэ уасэ игъэнэфэнкIэ фи­ты­­­ныгъэ гъэнэфагъэхэр мы Гупчэм иIэх. Кадастрэ уасэр зэрящы­кIагъэм, ащ шIуагъэу пылъым ыкIи уахътэу тешIагъэм зэшIуахын алъэкIыгъэхэм афэгъэхьыгъэу гущыIэгъу тыфэхъугъ кадастрэ уасэхэм ягъэнэфэнкIэ Гупчэм ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Джэндар Мурат Мэдинэ ыкъом.

— Мурат, уахътэу те­шIагъэм сыда къыжъудэхъугъэр?

— Илъэсым ехъугъ ныIэп Гупчэр зызэхащагъэр. 2020-рэ илъэсым мэкъумэщ мэхьанэ зиIэ, промышленностым къыхиубытэрэ чIыгухэм, анахьэу къагъэгъунэрэ чIыпIэхэм ыкIи псэуалъэхэм якадастрэ уасэ агъэнэфэщт. ХэбзэгъэуцугъакIэу щыIэм диштэу къэралыгъо кадастрэ уасэм игъэнэфэнкIэ къэбарэу къызIэкIэдгъэ­хьагъэр бэ мэхъу. Гупчэм Iофышхо егъэцакIэ амыгъэкощырэ мылъкум изытет зыфэдэм игъэунэфынкIэ. АщкIэ гъусэныгъэ адыриI чIыпIэ зыгъэIоры­шIэжьыным икъулыкъухэм ыкIи къэралыгъо хабзэм икъулыкъу­хэм. Амыгъэкощырэ мылъкум имониторинги зэпыурэп.

КъэсIуагъэм къыхэгъэхъо­жьыгъэн фае цIыф псэупIэхэм ячIыгухэмрэ капитальнэ псэо­лъэшIыным къыхиубытэхэрэмрэ игъэкIотыгъэу 2020-рэ илъэ­сым мы Iофтхьабзэм къызэ­рэхедгъэубытэщтхэр.

— Амыгъэкощырэ мылъкур зиунаемрэ бэджэндэу ар зыштэрэмрэ сыда ашIэн фаер кадастрэ уасэм фэгъэхьыгъэу?

— Амыгъэкощырэ мылъкум икадастрэ уасэ къикIырэр цIыф­хэр жъугъэу хэла­жьэхэзэ къэралыгъо кадастрэ уасэр гъэ­нэфэгъэныр ары. Мыщ лъэныкъуабэ къыхеубытэ: амыгъэкощырэ мылъкур чIыпIэу зы­дэщыIэр, район гупчэм зэрэпэ­Iудзыгъэр, коммуникациер щы­Iэ-щымыIэр, джащ фэдэу нэмыкI лъэны­къохэри. Ахэр зэкIэ къыхеубытэх кадастрэ уасэм игъэ­нэфэн. Мылъкум тыралъхьэрэ хэбзэIахьми, бэ­джэндыпкIэр зыфэдизми мэхьанэ яIэу щыт кадастрэ уасэр агъэнафэ зы­хъукIэ.

— Амыгъэкощырэ мылъкур зиунаехэр къэралыгъо кадастрэ уасэм игъэ­нэфэн хэлэжьэн фит­хэба?

— Фитых адэ, зиунаехэм анахь дэгъоу ахэм язытет хэта зыгъэунэфын зылъэкIыщтыр!

Ащ епхыгъэу къэралыгъо кадастрэ уасэм игъэнэфэнкIэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэм къыщыдэлъытагъ амыгъэкощырэ мылъкур зиунаехэм къафэгъэзагъэ хъугъэ псэуалъэхэм яфэшъошэ уасэ аратыным ифитыныгъэ яIэнэу. Ащ пае псэуалъэр зи­унаем е ащ иофициальнэ лIыкIо псэуалъэм фэгъэхьыгъэ де­кларациер аритын фае. ПэшIо­рыгъэшъэу амыгъэкощырэ мылъкум уасэу фашIыгъэм ар емызэгъ хъумэ, отчетымкIэ зы­дыримыгъэштэрэ лъэныкъом къыпкъырыкIызэ, мэфэ 50-м къыкIоцI тхылъ афигъэхьынэу фитыныгъэ иI.

Декларацием зэрэхэплъэщтхэ шIыкIэр Урысые Федерацием экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ иунашъоу N 318-р зытетэу 2019-рэ илъэ­сым мэкъуогъум и 4-м къыдэкIыгъэмкIэ ухэсыгъэ хъугъэ.

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо бюджет учреждениеу «Къэралыгъо кадастрэ уасэм игъэнэфэнкIэ Адыгэ республикэ гупчэм» исайтэу https://gko-adyg.ru. декларацием итын фае­хэм нэIуасэ защыфэшъушIын шъулъэкIыщт.

— Декларациер сыдэущтэу аIэкIэбгъэхьан плъэкIыщта?

— Декларациер мыщ фэдэу аIэкIэбгъэхьан плъэкIыщт:

1. Къэралыгъо кадастрэ уасэмкIэ Адыгэ республикэ гупчэм пшъхьэкIэ зыфэбгъэзэщт. Ар зыдэщыIэр: 385000, Адыгэ Республик, къ. Мые­къуапэ, ур. Пролетарскэр, 304-р;

2. ПочтэмкIэ бгъэхьын хъу­мэ, а адрес дэдэр къэнэжьы;

3. Электрон шIыкIэм тетэу: adyg.gko@mail.ru.

Амыгъэкощырэ мылъкум ­фэ­гъэхьыгъэ къэбарэу декла­рацием итыр зэкIэ джырэкIэ кIуачIэ зиIэ хэбзэгъэуцугъэм къыпкъы­рыкIырэ пшъэрылъхэм адиштэн фае. Ахэм ахэхьэх ЕГРН-м къыхэтхыкIыгъэхэр, справкэхэр, письмэхэр, зэ­фэ­хьысыжьхэр, къэралыгъо ха­бзэмрэ чIыпIэ зыгъэIорышIэ­жьынымрэ якъу­лы­къухэм, экспертхэм, организациехэм къагъэхьазырыгъэ тхылъхэр ыкIи нэмыкIхэр. Амы­гъэкощырэ мылъ­кум хэхьэрэ пкъыгъом уасэ фашIын зыхъукIэ а пстэури къыдалъытэ.

Гупчэр мэфэ 50-м къыкIоцI декларацием хэплъэн фае. Ащ зыхэплъэрэ нэужым IофшIэгъу мэфи 5-м шIомыкIэу джэуапыр аIэкIигъэхьажьынэу щыт.
Мыщ дэжьым хэгъэунэфыкIыгъэн фае кадастрэ уасэм игъэ­нэфэн лъэныкъуабэ хэлажьэзэ, шъхьэихыгъэу зэрэкIорэр. Мылъ­кур зиунаехэр ары анахьэу етIани игъэкIотыгъэу ащ хэла­жьэхэрэр. Ащ мэхьэнэ гъэнэфагъэ иI. Амыгъэкощырэ мылъкум къыхиубытэрэр зиунаеу щытым чаныгъэ къызхигъэфэн фае кадастрэ уасэм игъэнэфэн кIэух тэрэз фэхъунымкIэ.

ДэгущыIагъэр
Тхьаркъохъо Сафыет.