ЛIыгъэр ТекIоныгъэм ылъэпсагъ

Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ зэолI пэпчъ бгъэхалъхьэ къырамытыгъэми, лIыгъэрэ пытагъэрэ къызыхэзымыгъэфагъэ ахэтэп. Арэущтэу щымытыгъэмэ, ТекIоныгъэшхори къыдахын алъэкIыщтыгъэп.

Iашэ зыIыгъэу пыим жэхахьэзэ Кавказыр къэзыгъэгъунагъэхэм ягукъэ­кIыжьхэр краеведэу, тхакIоу Иван Бормотовым къаригъэIотэжьыгъагъэхэу ыкIи ытхыгъагъэхэу иIэх. НКВД-м ия 23-рэ пограничнэ полк ия 2-рэ батальон ия 14-рэ заставэ икомандирыгъэу Василий Гайдук 1943-рэ илъэсым гъусэхэр иIэхэу зэрахьэгъэ лIыгъэри къытлъыIэсыжьыгъ.

— 1943-рэ илъэсым, щылэ мазэм и 27-м унашъоу къытфашIыгъэм тетэу разведкэ тыкIонышъ, пыим иIашэхэмрэ изэолIхэмрэ зыфэдизхэр къызэдгъэшIэнхэ фэягъэ. ДзэкIолI купэу сигъусагъэр нэбгырэ 25-рэ зэрэхъущтыгъэр.

СпиртышI заводым ылъэныкъокIэ тыкъыдэхьэгъагъ, къэлэдэсхэм ащыщхэу тызыIукIагъэхэм нэмыцхэм гузэжъогъоу Мыекъуапэ къызэрабгынагъэр къытаIогъагъ. Ау къалэм къыдэнэгъэ диверсант шхъухьашIэхэм электростанциемрэ промышленнэ объектхэу дэтхэмрэ къа­гъэонхэу унашъо къафашIыгъагъ, ежьхэми загъэхьазырыщтыгъ. Лейтенантэу Жирновыр сигъусэу псыхъоу Шъхьэгуа­щэ зэрэзэпытчын фаемкIэ фитыныгъэ къытэзытыщтхэ пащэхэм тямыжэу, тэр-тэрэу псым тызэпырыкIынэу тетыубытэгъагъ. Шыоу псыхъом тыкъызэпырыкIи къалэм тыкъызыдахьэм, къэлэдэсхэмрэ пионерхэмрэ къэлэ гупчэм тащэгъагъ. Сыхьатыр 12-м е 14-м нэсыгъэгъэн фай. Охътабэ темышIэу 213-рэ къушъхьэ- шхончэо купэу нэбгыришъэ фэдиз зы­хэтыри къалэм къыдэхьэгъагъ. Сыхьатыр 15-м майорэу Пискун шыу 40 игъусэу къэсыгъагъэх. Электростанциер диверсантхэм къагъэон алъэкIыгъагъэп, —къыIотэжьыгъ В. Гайдук.

Пыим Мыекъуапэ техникэу къыдинэгъагъэр бэ. Ар зэрэзэбгырамыхыщтым пае В. Гайдук комендантэу, Жирновыр гарнизоным ипащэу цIыфхэм араIо­гъагъ. Пискун къызэсым Iофыр зытетыр шъып­къагъэ хэлъэу фаIотэгъагъ. Унашъо щымыIагъэми игъом Шъхьэгуащэ къызэпачи къалэм къызэрэдэхьэгъагъэхэм ыкIи электростанциер къызэрэрамыгъэ­уагъэм апае Жъогъо Плъыжьым иорден В. Гайдук къыратыгъагъ.

Заом илъэхъан тидзэкIолIхэм къахэ­фэгъэ лIыгъэ зекIуакIэхэр лIэужыкIэхэм сыдигъуи щысэтехыпIэу яIэщтых.

Шъаукъо Аслъангуащ.