ЗэкIэри игъоу алъытэ

Урысыем и Конституцие зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэмкIэ УФ-м и Прези­дентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зыфэхъугъэхэм партиеу «Справедливая Россия» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэ щытегущыIагъэх.

Къутамэм ыкIи АР-м и Къэралыгъо Совет — Ха­сэм законихъухьэнымкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэ­хэм яIофхэмкIэ и Комитет ипащэу Александр Лобода къызэриIуагъэмкIэ, мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэр мы мэфэ дэдэм ыкIи а зы уахътэм зэкIэ субъектхэм партием ащызэхи­щагъ.

ЗэхъокIыныгъэу къэралыгъом ипащэ кIэщакIо зыфэхъугъэхэм зырызэу ар къащыуцугъ. Ахэм ащыщыбэм партиеу «Справедливая Россия» зыфиIорэм нахьыпэкIэ ягугъу мызэу, мытIоу къызэри­шIыгъэр кIигъэтхъызэ, хэ­зыгъэ имы­Iэу зэкIэми зэрадырагъаштэрэр къы­Iуагъ. Ахэм анэмыкIэуи пенсиехэм яиндексацие, цIыфыр зэрыпсэун ылъэ­кIыщт ахъщэ анахь макIэм, нэмыкI лъэныкъохэм афэгъэхьыгъэ зэхъокIы­ныгъэхэри ищыкIагъэхэу алъытэ. Ахэми игъэкIотыгъэу къатегущыIагъ.

УФ-м и Президент щылэ мазэм и 15-м къышIыгъэ Джэпсалъэм къыфигъэзэ­жьызэ, цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу хъуным фыте­гъэ­псыхьэгъэ лъэныкъуабэ ащ къыхэгъэщыгъэ хъугъэу зэ­ралъытэрэр, Конституцием зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэр ахэм зэращыщыр къыIуагъ.

ХЪУТ Нэфсэт.