БэнакIохэм ятекIоныгъэхэр

Краснодар дэт апшъэрэ дзэ училищэу летчикхэр зыща­гъасэхэрэм самбэмкIэ изэнэ­къокъу гъэшIэгъонэу кIуагъэ.


Дзэ къулыкъум, летчикхэм афэгъэхьыгъэ нэрылъэгъу IэпыIэгъухэр еджапIэм щагъэпсыгъэх, зэIукIэгъухэр зэхащагъэх. Адыгэ Республикэм щапIугъэ кIалэхэр еджапIэм изэнэкъокъу чанэу хэлэжьагъэх.

ПашIо Алый, кг 74-рэ, Дэхъу Азэмат, кг 68-рэ, Ингъуш Владимир, кг 90-рэ, Сергей Ещенкэм, кг 100-м къехъу, апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Сурэтым итхэр: текIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэм афэгушIох.