ЯIэпэIэсэныгъэ хагъахъо

Бгъэфедэн плъэкIырэ искусствэмкIэ я VIII-рэ зэнэкъокъоу Адыгэ Республикэм щыкIуагъэм кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ хэлэжьагъэх.

Республикэм культурэмкIэ и Министерствэрэ искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-мрэ зэгъусэхэу зэнэкъокъур зэхащагъ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо программэу 2014 — 2020-рэ илъэсхэм ателъытагъэр щыIэныгъэм щыпхыращызэ, тыкъэзыуцухьэрэ дунаир кIэлэцIыкIухэм нахьышIоу ашIэным, лъэпкъ шэн-хабзэхэр зэрахьанхэм, ятворческэ гупшысэ зыкъе­гъэIэтыгъэным зэнэкъокъур афэгъэхьыгъ.


Аныбжьхэм ялъытыгъэу купиплIэу еджакIохэр гощыгъэх. Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэр, кIэлэцIыкIу еджапIэхэр зэнэкъо­къум чанэу хэлэжьагъэх. Илъэ­си 8 – 24-рэ зыныбжьхэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ.

Пхъэм, керамикэм, апчым атетхэнхэм, пкъыгъохэр ахашIыкIынхэм, шэкIыр агъэфедэным, нэмыкIхэм зэнэкъокъур афэгъэ­хьыгъагъ. Адыгеим иеджэпIэ 13-мэ якIэлэеджакIохэм яIэпэIэ­сэныгъэ уасэ фэзышIыгъэ купым хэтыгъэх республикэм ицIыф цIэрыIохэр.

Республикэм исурэтышIхэм я Союз итхьаматэу, Адыгэ Рес­публикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу Елена Абакумовар, Урысыем исурэтышIхэм я Союз хэтэу, Ады­геим изаслуженнэ сурэтышIэу Хъуажъ Рэмэзанэ, Адыгеим изаслуженнэ сурэтышIэу, Урысыем исурэтышIхэм я Союз хэтэу Ольга Бреславцевар зэнэкъокъум къырахьылIэгъэ IофшIагъэхэм яплъыгъэх, уасэ афашIыгъ.

ОсэшI купым ипащэу Елена Абакумовам зэрилъытэрэмкIэ, кIэлэеджакIохэм яIэпэIэсэныгъэ хэпшIыкIэу хагъахъо. Лъэпкъ шIэжьым изыкъегъэIэтын кIэлэегъаджэхэр зэрэлъыплъэ­хэрэм мэхьэнэ хэхыгъэ иIэу Хъуажъ Рэмэзанэ къытиIуагъ.

Республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэегъаджэхэу Ольга Бреславцевамрэ Ольга Амаловамрэ агъасэхэрэм яIофшIагъэхэм ижъырэ адыгэ щыIэкIэ-псэукIэр игъэкIотыгъэу къащагъэлъагъо.

— КIэлэеджакIохэм тарихъыр, лъэпкъ искусствэм ихэхъоны­гъэхэр дэгъоу ядгъэшIэнхэм тыпылъ, — къытиIуагъ Ольга Амаловам. — ЯIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъахъорэм тегъэгушIо.

Унагъом ищыкIэгъэ пкъы­гъохэр, IэшIэгъэ гъэшIэгъонхэр къэгъэлъэгъоным щытлъэгъу­гъэх.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.