ШIуагъэ къэзытыщт егъэджэнхэр

ГъэIорышIакIохэм язэнэкъокъоу «Лидеры России» зыфи­Iорэм ишъолъыр уцугъо ифинал ихьэгъэ тиIофшIэгъоу Дмитрий Игнатовым ыгъэхьазырыгъэ социальнэ проектыр Адыгеим щыпхырещы.

Ащ къызэриIуагъэмкIэ, зэнэкъокъум къыдыхэ­лъытагъэу «Сердце Лидера» зыфиIорэ социальнэ проектыр егъэцакIэ. АщкIэ Адыгэ къэралыгъо университетыр IэпыIэгъу къыфэхъугъ.

— Iофтхьабзэм пшъэ­рылъ шъхьаIэу иIэр зыныбжь хэкIотэгъэ ­нэжъIужъхэм финанс фэIо-фашIэхэр тэрэзэу агъэзекIонхэмкIэ IэпыIэгъу сафэхъуныр ары. Бзэ­джашIэхэм амыгъэпцIэнхэмкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе лъэны­къохэр къафэсIотэщтых, — къыIуагъ Дмитрий Игнатовым.

ТигущыIэгъу къызэри­IуагъэмкIэ, проектым къы­дыхэлъытагъэу мы темэм фэгъэхьыгъэ къэбархэр нахь игъэкIотыгъэу зыщыугъоигъэхэ видео кIэкIхэр тыритхэщтых ыкIи вебсайт къызэIуихыщт. ШIоигъоныгъэ зиIэ пстэури ахэм арыхьан ыкIи къэбарым зыщагъэгъозэн алъэкIыщт.

Банковскэ картэр зы­фэдэр, бзэджашIэхэм на­хьыбэрэмкIэ агъэфедэрэ шIыкIэхэр, ахэм зызэращаухъумэщтыр тиIофшIэгъу къыIотагъэх. Щысэхэр къыхьызэ нэжъ-Iужъхэм пстэури агуригъэIуагъ. Банкым къыришIыкIыгъэу ыIозэ телефоным къытеорэм узэрэдэгущыIэн фаер къафиIотагъ, ахэм япIо хъущтыр, уушъэфын фэе кодхэр къыIотагъэх. Кар­тэм номерэу тетым нэмыкI телефоным къы­теуа­гъэм епIо зэрэмыхъущтыр Дмитрий Игна­товым игущыIэ къыщы­хи­гъэщыгъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, УФ-м и Президентэу Вла­димир Путиным 2018-рэ илъэ­сым къыдигъэкIыгъэ унашъом диштэу Автоном мысатыу организациеу «Урысыер — амалышIухэр зыIэкIэлъ къэралыгъу» зыцIэм ипроектэу щыт «Лидеры России» зыфиIорэ зэнэкъокъур. Организа­цием пшъэрылъ шъхьаIэу иIэ­хэр цIыфхэм сэнэхьатэу къыхахыгъэм Iоф рашIэныр, шIуагъэ къэзытырэ социальнэ «лифтхэр» Урысыем щыгъэпсыгъэнхэр, нэмыкIхэри арых.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.

Сурэтыр Iэшъынэ Ас­лъан тырихыгъ.