Унагъор къэралыгъом ипкъэу

Ар къыдалъытэзэ унагъом имэхьанэ Конституцием къыщыгъэнэфэгъэныр тэ­рэзэу IофышIэ купэу гъэтэрэзыжьынхэм адэлажьэрэм ылъытагъ, къэралыгъом ипащи ащ къыдыригъэштагъ.

Къэралыгъо Думэм идепутатэу Ольга Бата­линам IофышIэ купым изэхэсыгъо къыщиIуагъэм къытегущыIэзэ, Владимир Путиным кIигъэтхъыгъ «уна­гъор — бзылъфы­гъэмрэ хъулъфыгъэмрэ язэдэпсэуныгъ» зыфиIорэр тэрэзэу къэIуагъэ зэ­рэмыхъурэр. «Унэгъо имыкъу хъумэ? Сыда ащ узэ­реджэщтыр? — къы­Iуагъ къэралыгъом ипащэ. — ГукъэкIыр тэрэз ыкIи ащ дебгъэштэн фае, ау къэIуакIэмэ уафэса­къын фае. КъыкIэзгъэтхъы сшIоигъу, гущыIэхэу «родитель номер один», «родитель номер два» зыфиIохэрэм япхыгъэу — сэ IэнатIэм сыIотыфэ ащ фэдэ хъун ылъэкIыщтэп. ТиIэщтыр — «ты» ыкIи «ны».

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат унагъом имэхьанэ къэIэ­ты­гъэнымкIэ ыкIи гъот макIэ зиIэхэмрэ сабыибэ зы­щыпсэухэрэмрэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр гъэлъэшыгъэнымкIэ Владимир Путиным игущыIэхэм адырегъаштэ.

— Адыгеим ирайонхэм IофшIэгъу дэкIыгъохэр ащысшIыхэу унэгъо Iужъу­хэм сарыхьанэу сызы­рагъэблагъэкIэ, сигуапэу сэ­кIо. Ащ фэдэ унагъохэр бэу тиреспубликэ зэрис­хэм ущыгушIукIынэу щыт. ГумэкIыгъоу яIэхэр, Iэ­пыIэгъоу арагъэгъотырэм шIуагъэу къытырэр зы­фэдизыр, ар нахьышIу шIыгъэным пае шIэгъэнхэ фаехэр IорыIуатэу щымытэу мыщ фэдэ зэIукIэгъухэм къащэнафэх. УФ-м и Президент Федеральнэ зэIукIэм фигъэхьыгъэ Джэпсалъэм къыщиIэтыгъэ Iофыгъохэмрэ джырэ уахътэм гъэтэрэзыжьынхэу Конституцием фэ­шIыгъэнхэ фаеу зытегущыIэхэрэмрэ щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэхэ зы­хъукIэ, унагъом иинститут тапэкIи гъэпытэгъэным пае лъэпсэшIу тикъэра­лыгъо зэрэщидзыщтым сицыхьэ телъ, — къащитхыгъ КъумпIыл Мурат исоциальнэ нэкIубгъохэм.

Къэбарыр хэутыным фэзыгъэхьазырыгъэр МэщлIэкъо Саид.