Нысэ джанэр Мадрид къыщыхагъэщыгъ

Испанием икъэлэ шъхьаIэу Мадрид искусствэм иIэпэIасэхэм яIофшIагъэ къыщыгъэлъэгъогъэным фэгъэхьыгъэ зэхахьэу щыкIуагъэм Адыгэ Респуб­ликэм щыщхэр хэлэжьагъэх.

Адыгеим щызэлъашIэрэ сурэтышI-модельерэу Макерэ Сусаннэ нысэм пае ыгъэхьазырыгъэ джанэр Мадрид къыщагъэлъэ­гъуагъ. Дунэе зэнэкъо-
къоу «Адыгэ пшъашъ» зы­фиIоу Мыекъуапэ апэрэу щыкIуагъэм шIухьафтын шъхьаIэу «Пшъэшъэ тхьамат» зыфиIорэр къызыфа­гъэшъошэгъэ Кукэнэ Бэ­лэрэ Макерэ Сусаннэрэ Мадрид рагъэблэгъагъэх.

Испанием идизайнерэу Ольга Ив Дунэе Iоф­тхьабзэр зэхищагъ. Адыгэ Республикэм искусствэм хэхъоныгъэу щишIыхэрэм ар ащыгъуаз, тилъэпкъ шъуашэхэр шIогъэшIэгъоных. анахь IофшIэгъэ дэгъухэр Гиннесс итхылъ дэтхэгъэнхэм тегъэпсыхьагъэу Дунэе зэхахьэр Мадрид щызэ­хащэгъагъ. «Урысыем идизайнер анахь цIэрыIохэм яса­тыри 10 Макерэ Сусаннэ ахэтэгъахьэ», — къыщиIуагъ зэхахьэм Ольга Ив.

Нысэм иджэнэ фыжь зыщыгъ Кукэнэ Бэлэрэ дизайнерэу Макерэ Сусаннэрэ хэушъхьафы­кIыгъэ пчэгум илъэгапIэ зэхэщакIохэм рагъэблагъэхи, къа­щытхъугъэх, гущыIэ фабэхэр къа­фаIуагъэх.

— Лъэшэу тигопагъ дизайнер цIэрыIохэр зэрэкIэтхэжьыгъэхэр къагъэлъагъозэ нысэ джанэм итеплъэ къызэрэщытхъугъэхэр, Гиннесс итхылъ зэрэдатхагъэр — къытиIуагъ Кукэнэ Бэлэ. — Джанэр лъэгъупхъэу зэрэщытыр зэкIэми къыхагъэщыгъ.

Адыгэ Республикэм культу­рэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, зэлъашIэрэ сурэтышI-модельерэу СтIашъу Юрэ ышIыгъэ ­адыгэ шъуашэхэр США-м, Тыркуем, Сирием, Иорданием, Германием, Москва, Ставрополь, нэ­мыкIхэм къащагъэлъэгъуагъэх, адыгэ лъэпкъ искусствэм идэ­хагъэ лъагэу ыIэтыгъ.

— Шъуашэр зэбгъэкIуныр, дахэу пшIыныр Iоф шъхьаф,

— игупшысэхэм тащегъэгъуазэ СтIа­шъу Юрэ. — Адыгэ шъуашэр зепхьаныр, лъэпкъыр къырыбгъэлъэгъоныр Iоф къинэу сеплъы. ЦIыфыр шъуашэм зэрихьэуи сэ сэлъытэ…

— Нысэм иджанэ Кукэнэ Бэлэ къыгъэлъагъозэ, адыгэ шэн-ха­бзэхэм зэхэщакIохэр, зэхахьэм хэлажьэхэрэр ащигъэгъозагъэх, — къытиIуагъ Макерэ Сусаннэ. — Адыгэ лъэпкъым итарихъ, искусствэ баеу иIэр тищыгъынхэмкIэ, тизекIуакIэхэмкIэ дунаим нахьышIоу щашIэнхэм тапэкIи тыпылъыщт. Ольга Ив, Кукэнэ Бэлэ «тхьашъуегъэпсэу» гъэзетымкIи ясIожьы сшIоигъу.

УпчIэжьэгъу ашIыгъ

Къэралыгъо академическэ те­атрэу Моссоветым ыцIэ зыхьырэм къэгъэлъэгъон щыкIуагъ.

М. Лермонтовым ироманэу «Тилъэхъан илIыхъужъ» зыфи­Iорэм иапэрэ ыкIи иятIонэрэ едзыгъохэм атехыгъэ спектаклэу режиссерэу Ю. Ереминым ыгъэуцугъэр апэрэу театрэм къы­щагъэлъэгъуагъ.

Кукэнэ Бэлэ упчIэжьэгъу ашIи, спектаклэм игъэуцун Iоф зэрэ­дашIагъэр тигуапэ. Адыгэхэм яшэн-хабзэхэм, фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн лъэпкъ орэдышъо-
хэм, къашъохэм, нэмыкIхэм артистхэр, режиссерыр къакIэуп­чIэщтыгъэх.

— Адыгэ Республикэм и Представительствэу Урысыем и Президент дэжь щыIэ купым хэтэу Къэбэртэе Эммэ зэхэщэн IофыгъохэмкIэ IэпыIэгъу къытфэхъуи, Батыр Михаил театрэм иартистхэр къашъохэм афигъэсагъэх, — къытиIуагъ Кукэнэ Бэлэ.

Моссоветым ыцIэ зыхьырэ театрэмрэ Адыгеим культурэмкIэ иIофышIэхэмрэ зэгъусэхэу спектаклэу агъэуцугъэм Москва щеплъыгъэх. Кукэнэ Бэлэ лъэшэу къыфэразэхэу зэхэщакIохэм къаIуагъ.

Опсэу, Бэла! УишIушIагъэкIэ Адыгэ Республикэм ищытхъу оIэты, тилъэпкъ дунаим нахьышIоу тапэкIи щябгъэшIэнэу, уимурадхэр къыбдэхъунхэу пфэтэIо.