«Налмэсыр» Адыгеим къыщэшъо

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо акаде­миче­скэ лъэпкъ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» иконцертхэр тикъуаджэхэм ащэкIох.

Джэджэ районым лъэпкъыбэ щэпсэу. «Налмэсым» ипчыхьэ­зэхахьэу псэупIэу Джаджэм щы­зэхащагъэм нэбгырабэ еплъыгъ. Тэхъутэмыкъое районым культу­рэмкIэ и Унэшхо щыкIогъэ концертым Щынджые, Нэтыхъуае, Инэм, Козэт, нэмыкI гъунэгъу къуаджэхэм къарыкIыгъэхэр еплъы­гъэх.

— Адыгэ къашъохэр къэтшIы­хэзэ, лъэпкъ шъуашэм идэхагъэ, тишэн-хабзэхэр къэтэгъэ­лъагъох, — къытиIуагъ «Налмэсым» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, Абхъазым, Пшызэ язаслуженнэ артистэу Хъоджэе Ас­лъан. — Джэджэ районым иадминистрацие ипащэу, Александр Бутусовыр, искусствэр зышIогъэ­шIэгъонхэр гуфэбэныгъэ ахэлъэу къытпэгъокIыгъэх, тиар­тистхэм къащытхъугъэх.

Тэхъутэмыкъое районым иадминистрацие культурэмкIэ игъэ­IорышIапIэ ипащэу Ацумыжъ Рустам изэфэхьысыжьхэм къащыхигъэщыгъ «Налмэсыр» районым джыри зэрэрагъэблэ­гъэщтыр.

Лъэпкъ къашъоу «ЗэфакIор», «Адыгэ уджхэр», «Кавказ ис лъэпкъхэм якъэшъо зэхэтхэр», къашъоу «Ислъамыер», нэмыкI­хэри искусствэм пыщагъэхэм агу рехьых. Тыркуем щыпсэухэрэ тилъэпкъэгъухэм якъашъоу ансамблэм бэмышIэу щагъэуцу-гъэри цIыфхэм ашIогъэшIэгъон. Красногвардейскэ, Кощхьэблэ, фэшъхьаф районхэм «Налмэсыр» ащыуджыщт, лъэпкъ искусствэм идэхагъэ къащигъэлъэгъощт.