Саугъэт 34-рэ агъэкIэжьыщт

Тигъэзет къызэрэщыхэтыутыгъэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэ оргко­ми­тетым изэхэсыгъо Iофтхьабзэу зэрахьащтхэм щытегущыIагъэх.

2020-рэ илъэсым жъоныгъуа­кIэм и 9-м нэс Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ дзэ­кIолIхэм ясаугъэтхэу Адыгеим итхэм язытет анаIэ тырадзэнэу лIышъхьэм унашъо зэхэ­сы­гъом къыщи­шIыгъ. Джащ фэдэу Кощхьэблэ районым зэкIом Хэгъэгу зэошхом хэкIо­дэгъэ дзэ­кIолIхэм ясаугъэт екIолIагъ, гъэкIэ­жьын IофшIэнхэр зэрэ­кIо­хэрэр зэригъэ­лъэ­гъугъ.

АР-м культурнэ кIэным ипсэуа­лъэхэм якъэухъумэнкIэ ыкIи ягъэфедэнкIэ и ГъэIорышIапIэ къызэритырэмкIэ, объ­ектхэм язытет зэгъэшIэгъэным фэшI муниципалитетхэр къакIу­хьэх. ТекIоныгъэм и Мафэ ехъулIэу Адыгеим саугъэтхэу итхэр зэтырагъэпсыхьажьыщтых ыкIи псэолъэ 34-рэ агъэ­кIэжьыщт. Ащ нэмыкIэу, тихэгъэгу къэзыу­хъумагъэхэ нэбгырэ 51-мэ ацIэ­хэр саугъэтхэм атыратхэщтых.