Адыгеир шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 77-рэ хъугъэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгеим нэмыц те­хакIохэр зырафыжьыгъэхэр илъэс 77-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъ.

Мыекъуапэ игупчэ мемориал дэжь къыщызэ­рэугъоигъэх ветеранхэр, хабзэм икъулыкъухэм япащэхэр, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр, ныбжьыкIэхэр, кIэлэеджакIохэр. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, зэкIэ Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъэхэм ЕгъэшIэрэ машIом къэ­гъэгъэ блэрхэр ыкIи къэгъэгъэ Iэрамхэр кIэралъхьагъэх. Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм яшIэжь агъэлъапIэзэ зы такъи­кърэ афэшъыгъуагъэх.

Адыгеим щыщэу Хэ­гъэгу зэошхом нэбгырэ мин 80 хэлэжьагъ, нэ­бгырэ мин 33-м ехъур ащ хэкIодагъ. ТичIыпIэ­гъухэм къэралыгъо тын лъапIэхэр къафагъэшъошагъэх, ахэм ащыщэу нэбгырэ 59-мэ Советскэ Союзым и ЛIыхъу­жъыцIэ къафаусыгъ ыкIи Щытхъум иорден истепенищ къаратыгъ.

Тихэгъэгу, тиреспубликэ шъхьафит зышIыжьыгъэхэ дзэкIолIхэм лIы­хъужъ­­ныгъэу зэрахьагъэр хэти щыгъупшэщтэп, зэо­шхом хэкIодагъэхэр егъэ­шIэрэ шIэжьэу тыгу илъы­щтых.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.