КIэлэеджакIохэр икIэщакIохэу

ШIу зэрэлъэгъухэрэм я Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iоф­тхьабзэ Мыекъуапэ игимназие икIэлэеджакIо­хэм зэхащагъ. Шъо зэфэшъхьаф шархэмкIэ, тхыгъэ­хэмкIэ дэпкъхэр агъэкIэрэкIагъэх.


Мы мафэм кIэлэеджакIохэм ацIэкIэ «Сэ гъогурыкIоным ишапхъэхэр сэгъэцакIэх» зыфиIорэр зытетхагъэр шIу алъэгъурэ кIэлэегъаджэм ратыгъ.

Щынэгъончъэу гъогум ахэр щызекIонхэмкIэ кIэлэегъаджэм къариIорэ шапхъэхэр зэрагъэцакIэрэр ныбжьыкIэхэм ащкIэ къыраIотыкIыгъ.

ГъогурыкIоным иныбжьыкIэ инспекторхэр (ЮИД) ялэгъухэм ыкIи апшъэрэ классхэм арысхэм агу къагъэкIыжьыгъ гъогум къызщыхагъэфэн фэе культурэр зыфэдэр, транспорт амалым зитIысхьэхэкIэ зызэрагъэпсыщтыр.