Владимир Путиным фэгъэзэгъэ упчIэ 20

КъэбарлъыгъэIэс агентствэу ТАСС-м хэушъхьафыкIыгъэ проект ыгъэхьазырыгъ – «Владимир Путиным фэгъэзэгъэ упчIэ 20».

Упрезидентыныр сыд фэда? Къина унашъохэр пштэнхэр? Правительствэр зэрэIукIыщтыр хэта зышIэщтыгъэр?

Ежь фэдэ къабзэу, зыщищыкIагъэм ипшъэрылъхэр ыгъэцакIэхэу цIыф щыIа? Мыхэм ыкIи нэмыкI упчIэхэм яджэуапхэр къэралыгъом ипащэ къытыщтых.

Мэзаем и 20-м зэдэгущыIэгъум шъуедэIун шъулъэкIыщт. ТАСС-м иэлектрон нэкIубгъохэм ар арыжъугъотэщт.

Сурэтыр: gazeta.ru