НыбжьыкIэхэр нахьыбэу хэхьэх

Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» къыдыхэлъытагъэу зэхащэгъэ шъолъыр про­ектэу «Социальная активность» зыфиIорэр Адыгеим зэрэщагъэцакIэрэр зыщы­тегущыIагъэхэм ащыщ Адыгэ Республикэм волонтерствэм хэхъоныгъэ щишIыным иIофыгъохэм афэгъэзэгъэ Межведомственнэ советым зэхэсыгъоу иIагъэм. Ар зэрищагъ Адыгеим и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам.

Адыгеим и ЛIышъхьэ мэхьанэшхо реты ныбжьыкIэхэм яшIуагъэ къагъакIоу лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ Iоф ашIэным, заушэтыным. Ащ волонтерхэм апае ыгъэнэфэгъэ ахъщэ шIу­хьафтыным фэбэнэнхэ, грант IэпыIэгъум икъыдэхынкIэ Урысые зэнэкъокъум нахь чанэу хэлэжьэнхэ зэрэфаер зэхэсыгъом Iофыгъохэу къыщаIэтыгъэ­хэм ащыщ. Наталья Широковам къызэриIуагъэмкIэ, икIыгъэ илъэсым ныбжьыкIэхэм чанэу Iоф ашIагъ, волонтерскэ движением къыхэхьагъэхэм япчъагъэ агъэнафэщтыгъэм шъхьадэкIыгъ. Ащ къегъэ­лъагъо щыIэныгъэр нахьышIу зышIы зышIоигъо лIэуж зэрэтиIэр.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэу Пэрэныкъо Сусанэ лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» къыдыхэлъытагъэу зэхащэгъэ шъо­лъыр проектэу «Социальная активность» зыфиIорэр Адыгеим зэрэщагъэцакIэрэм игъэкIотыгъэу къытегущыIагъ.

— Проектым игъэцэкIэн Ады­геир чанэу хэлэжьэнэу икIы­гъэ илъэсым ыублагъ ыкIи ахъщэ IэпыIэгъоу сомэ миллиони 3-м ехъу къыратыгъ, — къыIуагъ Пэрэныкъо Сусанэ. — Ащ ишIуа­гъэкIэ Гупчэу «Волонтеры Адыгеи» зыфиIорэр къызэIуа­хыгъ, программэ гъэнэфагъэ щыIэу волонтер движением хахьэхэрэм япчъагъэ шъолъырым зыщырагъэушъомбгъу. 2020-рэ илъэсым мэзаем и 1-м ехъулIэу волонтер нэбгырэ 16736-рэ Адыгеим щатхыгъ, ар организацие 254-рэ мэхъу. Клубнэ студент движением еджэкIо процент 30 ыкIи ныбжьыкIэхэм япроцент 33-рэ творческэ IофшIэным хэхьагъэх.

Волонтер движениер апшъэ­рэ еджапIэхэм зэращызэхэщагъэм къытегущыIагъ Адыгэ къэ­ралыгъо университетым ипроректорэу Тыгъужъ Фатимэ, Урысые зэнэкъокъоу «Доброволец России-2020» зыфиIорэм хэлэжьэнхэу зызэ­рэфа­гъэхьа­зырырэр добро воль­ческэ Гуп­чэм ипащэу Ованес Шекерьянц къыIотагъ.

Iофтхьабзэм икIэух муниципальнэ образованиехэм ялIыкIохэм видеозэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу гущыIэгъу афэхъу­гъэх, Iофыгъоу зэуалIэхэрэр къарагъэIотагъэх.

Тызхэт илъэсым анахьэу советым ынаIэ зытетыщтхэ лъэныкъохэр зэхэсыгъом щагъэ­нэфагъэх.

Iэшъынэ Сусан.