Зэныбджэгъухэм япчыхьэзэхахь

Дунаим щыцIэрыIо композиторэу Л. Бетховен къызыхъугъэр илъэс 250-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ.

Музыковедэу Хьакъуй Заремэ зэрищэгъэ зэхахьэм композиторым иIофшIагъэ къыщиIотагъ. Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ идирижерэу СтIашъу Къэплъан музыкантхэм япащэу Л. Бетховен ыусыгъэхэ произведениехэу дунэе классикэм хэхьагъэхэм ащыщхэр пчыхьэзэхахьэм щагъэIугъэх.

Л. Бетховен и Симфониеу N 2-р фортепианэм пае оркестрэр игъусэу концертэу N 3-р, нэмыкIхэри симфоническэ оркестрэм дахэу, жьыр кIэтэу къыригъэIуагъэх.

Дунэе зэнэкъокъухэм щытхъу­цIэхэр къащыдэзыхыгъэ Роберт Алиевым оркестрэр къыдежъыузэ фортепианэмкIэ Людвиг ван Бетховен ипроизведениехэр ыгъэжъынчыгъэх. Концертыр къызаухым, залым чIэсхэр къэ­тэ­джыхи, артистхэм бэрэ Iэгу къафытеуагъэх. ЦIыфхэр зэбгырыкIыжьынхэу зэрэфэмыехэр Роберт Алиевым къыдилъыти, икIэрыкIэу фортепианэм кIэлъы­рытIысхьагъ, композитор цIэ­рыIом ыусыгъэхэм ащыщхэр гур зыIэпищэу зэхытигъэхыгъэх.

Роберт Алиевыр Пятигорскэ къыщыхъугъ, Китаим Iоф щешIэ. СтIашъу Къэплъанрэ Р. Алиевымрэ Ростов-на-Дону дэт консерваторием щызэдеджагъэх, ныбджэгъуныгъэу зэдыряIэр искусствэм щызэдылъагъэкIуатэ.

— Р. Алиевым Китаим щырегъаджэх, концертхэр хэгъэгу зэфэшъхьафхэм къащеты, — къытиIуагъ СтIашъу Къэплъан. — ТапэкIи концертхэр тызэгъу­сэу къэттыщтых.

Сахьидэкъо Нурбый.
Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.