Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэмрэ Адыгэ респуб­ликэ общественнэ организациеу «Ресурсный центр добровольчества «Волонтеры Адыгеи» зыфиIорэмрэ Iоф зэрэзэдашIэщтым фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм джырэблагъэ зэдыкIэтхагъэх. Ахэм япащэхэу Къулэ Аскэрбыйрэ Ованес Шекерьянцрэ тхылъым кIэтхагъэхэр.


Пенсионерхэмрэ ащ зыныбжь екIолIагъэ­хэмрэ пенсиехэм ыкIи социальнэ фэIо-фашIэхэм япхыгъэхэ къэбархэр игъом алъыгъэIэсыгъэнхэмкIэ Iофтхьабзэу зэшIуахыщтхэм яплан пстэумэ апэу зэдагъэнэфэнэу Iуагъэ зэдашIыгъ.

— ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу АР-м щыIэр волонтерскэ организациеу республикэм щызэхащэгъэ пстэуми Iоф адишIэнэу фэхьазыр, — къыIуагъ Къутамэм ипащэу Къулэ Аскэрбый. — Инициативнэ цIыф чанхэр арых ащ фэдэ организациехэм ахахьэхэрэр. Пенсиехэм афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм къыщыдэлъытагъэхэр цIыфхэм икъоу ыкIи игъом алъыгъэIэсыгъэнхэмкIэ ахэр Iэпы­Iэгъушхо зэрэхъущтхэм, нэмыкI лъэныкъохэмкIи яшIуагъэ къызэрагъэкIошъу­щтым сицыхьэ телъ.