ДзэкIолI письмэ щэнэбзыхэр

Хэгъэгу зэошхом ифронтхэм ащызэуагъэхэу, пый жъалымым ренэу пэIутыгъэхэм ныбжьи мыкIодыжьын шIушIагъэ яI. Мэфэ 1417-рэ ыкъудыигъ зэошхом.

А охътэ хьылъэм къыкIоцI Совет къэралыгъом идзэкIолI гупсэфыгъо сыхьатэу къекIу-гъэр макIэ. ЧIыгур уцогъагъэ, уашъор пшъыгъагъэ. ГъучIыр зэо машIом щыткIущтыгъ, мэз­хэр стыщтыгъэх, мыжъор къутэщтыгъ. Ау солдатыр щылычым нахь пытагъ, зэкIэри ащ ыщэ­чыгъ, зэпичыгъ. Къэуфагъэп. Къэщтагъэп. КъызэкIакIо ышIагъэп. Фашист хъункIакIохэм апа­шъхьэ лъэгонджэмышъхьэкIэ итIысхьагъэп. Псэр атызэ напэр ащэфыгъ. Родинэм, я ЧIыгу, ягупсэхэм апае тидзэкIолIхэр зэблэжьыгъэхэп. Хэгъэгур фашизмэм щаухъумагъ, цIыф ­лъэпкъ зэфэшъхьафхэр гъэрыпIэм къыращыжьыгъэх. Ашъхьэ ашIоIофыгъэп: шхагъи мышхагъи яIагъэп, ащыгъ-ащымыгъми къыгъэуцугъэхэп. Пыижъ мэ­хъаджэр нахь псынкIэу ячIыгу гупсэ зэрэрафыжьыщтым нэмыкIрэ гухэлъ яIагъэп. Уахътэр мэкIагъэ, уахътэр лъэпIагъэ, икъущтыгъэп…

Ауми, такъикъыпэ зэгъокIыпэ зэрагъотэу советскэ дзэкIолI пэпчъ тIысыти, Iахьыл-лыщыщ­хэм, ныбджэгъухэм, ны-тыхэм, якъуаджэ, кIасэм, нэрымылъэ-
гъу зэхэшIэ IэшIубэр къятэкъо­хэу, письмэхэр афатхыщтыгъэх.

ДзэкIолI письмэхэу фронтым къыратхыкIыщтыгъэхэм ашIуабэ шIэу зэо кIыбым щыIэхэр къя­жэщтыгъэх, ныхэр зэпымыоу Тхьэм елъэIущтыгъэх ялъфыгъэ псаоу къафыдэхьажьынэу, щэ шIуцIэм щиухъумэнхэу. Ау щыIэныгъэр хэти зэрэшIоигъо за­­кIэу зэхэлъэп, заор жъалым, псэхэх щынагъу, емылыч; ­письмэ щэ­нэбзыхэри ашъокIи, къара­тха­гъэхэмкIи бэу зэтекIыщтыгъэх: зым илъфыгъэ зэраукIыгъэр итыгъ, адрэм, ыкъо ным е тым, моу апашъхьэ итым фэдэу, къащыдэгущыIэщтыгъ, лIы­гъэ зэрэхэлъыр къапшIэу, пыим зэрэтекIощтхэм хэти шIошъ­хъуныгъэ пытэ зэрэфыри­Iагъэр тхьапэ тхыгъэ пэпчъ инэшан.

Фронтым къыратхыкIыщты­гъэхэ письмэхэр, ахэр ныхэм япIэшъхьагъхэм е абгъашъо агъашIоу дэлъыгъэх, зэошхор заухыгъэм охътабэ тешIэжьыгъэми, ахэр унагъохэм ащагъа­шIохэу арылъых, музейхэм ачIэ­лъых. Мы письмэ щэнэбз пкIыжьыгъэ-гъожьышэхэм анэмыкI IэубытыпIэ щымыIэми, Хэ­гъэгу зэошхор зыфэдэ хьазабыгъэр, советскэ дзэкIолIхэм ялIыгъэ зынэсыщтыгъэр, япсэе­мыблэжьыныгъэ уемыхъырэ­хъышэу зэбгъэшIэн, бгъэунэфын плъэкIыщт. Ахэр IэубытыпIэ шъыпкъэх заом ижъотыпIэпчэгупIэ ренэу итыгъэ дз­экIолIхэр зыфэдагъэхэр пшIэнхэмкIэ, А охътэ хьылъэм къыкIоцI Совет къэралыгъом идзэкIолI гупсэфыгъо сыхьатэу къекIугъэр макIэ. ЧIыгур уцогъагъэ, уашъор пшъыгъагъэ. ГъучIыр зэо машIом щыткIущтыгъ, мэз­хэр стыщтыгъэх, мыжъор къутэщтыгъ. Ау солдатыр щылычым нахь пытагъ, зэкIэри ащ ыщэ­чыгъ, зэпичыгъ. Къэуфагъэп. Къэщтагъэп. КъызэкIакIо ышIагъэп. Фашист хъункIакIохэм апа­шъхьэ лъэгонджэмышъхьэкIэ итIысхьагъэп. Псэр атызэ напэр ащэфыгъ. Родинэм, я ЧIыгу, ягупсэхэм апае тидзэкIолIхэр зэблэжьыгъэхэп. Хэгъэгур фашизмэм щаухъумагъ, цIыф ­лъэпкъ зэфэшъхьафхэр гъэрыпIэм къыращыжьыгъэх. Ашъхьэ ашIоIофыгъэп: шхагъи мышхагъи яIагъэп, ащыгъ-ащымыгъми къыгъэуцугъэхэп. Пыижъ мэ­хъаджэр нахь псынкIэу ячIыгу гупсэ зэрэрафыжьыщтым нэмыкIрэ гухэлъ яIагъэп. Уахътэр мэкIагъэ, уахътэр лъэпIагъэ, икъущтыгъэп…

Ауми, такъикъыпэ зэгъокIыпэ зэрагъотэу советскэ дзэкIолI пэпчъ тIысыти, Iахьыл-лыщыщ­хэм, ныбджэгъухэм, ны-тыхэм, якъуаджэ, кIасэм, нэрымылъэ-
гъу зэхэшIэ IэшIубэр къятэкъо­хэу, письмэхэр афатхыщтыгъэх.

ДзэкIолI письмэхэу фронтым къыратхыкIыщтыгъэхэм ашIуабэ шIэу зэо кIыбым щыIэхэр къя­жэщтыгъэх, ныхэр зэпымыоу Тхьэм елъэIущтыгъэх ялъфыгъэ псаоу къафыдэхьажьынэу, щэ шIуцIэм щиухъумэнхэу. Ау щыIэныгъэр хэти зэрэшIоигъо за­­кIэу зэхэлъэп, заор жъалым, псэхэх щынагъу, емылыч; ­письмэ щэ­нэбзыхэри ашъокIи, къара­тха­гъэхэмкIи бэу зэтекIыщтыгъэх: зым илъфыгъэ зэраукIыгъэр итыгъ, адрэм, ыкъо ным е тым, моу апашъхьэ итым фэдэу, къащыдэгущыIэщтыгъ, лIы­гъэ зэрэхэлъыр къапшIэу, пыим зэрэтекIощтхэм хэти шIошъ­хъуныгъэ пытэ зэрэфыри­Iагъэр тхьапэ тхыгъэ пэпчъ инэшан.

Фронтым къыратхыкIыщты­гъэхэ письмэхэр, ахэр ныхэм япIэшъхьагъхэм е абгъашъо агъашIоу дэлъыгъэх, зэошхор заухыгъэм охътабэ тешIэжьыгъэми, ахэр унагъохэм ащагъа­шIохэу арылъых, музейхэм ачIэ­лъых. Мы письмэ щэнэбз пкIыжьыгъэ-гъожьышэхэм анэмыкI IэубытыпIэ щымыIэми, Хэ­гъэгу зэошхор зыфэдэ хьазабыгъэр, советскэ дзэкIолIхэм ялIыгъэ зынэсыщтыгъэр, япсэе­мыблэжьыныгъэ уемыхъырэ­хъышэу зэбгъэшIэн, бгъэунэфын плъэкIыщт. Ахэр IэубытыпIэ шъыпкъэх заом ижъотыпIэпчэгупIэ ренэу итыгъэ дз­экIолIхэр зыфэдагъэхэр пшIэнхэмкIэ,

Мамырыкъо Нуриет.