Язэдэлэжьэныгъэ лъагъэкIотэщт

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм иофициальнэ лIыкIоу Краснодар краим иадминистрацие ипащэ (игубернатор) дэжь щыIэ Хьатэгъу Налбый республикэм и Правительствэ зычIэт унэм мы мафэхэм зэIукIэгъу щыдыриIагъ.

Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ шъо­лъыритIум язэдэлэжьэныгъэ зэрэлъа­гъэкIотэщтым ахэр тегущыIагъэх, анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе Iофыгъохэр агъэнэфагъэх.

ШъолъыритIумкIи мэхьанэшхо зиIэ инфраструктурэ проектхэр агъэцакIэхэ зыхъукIэ зэдырагъэштэн, уплъэкIунхэр ренэу зэхащэнхэ зэрэфаер КъумпIыл Мурат зэIукIэгъум къыщиIуагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэм иофициальнэ лIыкIо пшъэрылъ фи­шIыгъ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIынкIэ Iофтхьабзэхэм нахь лъэшэу ынаIэ атыригъэтынэу. НыбжьыкIэ сэнаущхэм яшъолъыр слетэу «Фыщт-2019» зыфиIорэм Краснодар краим илIыкIохэм щызэдашIыгъэгъэ зэзэгъыныгъэхэм адиштэу культурэм, спортым, ныбжьыкIэ политикэм алъэныкъокIэ апэрэ чэзыоу зыдэлэжьэнхэ фэе проектхэр шъхьафэу агъэнэфагъэх.

Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу