Проектым игъэцэкIэн

Лъэпкъ проектэу «Экологиер» шъолъырым зэрэщагъэцакIэрэм, пшъэрылъхэр зэрэзэшIуахырэм фэгъэхьыгъагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Росприроднадзорым АдыгеимкIэ ыкIи Краснодар краимкIэ ишъолъыр ГъэIорышIапIэ ипащэу Роман Молдовановым тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъоу дыриIагъэр.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, вице- премьерэу Сапый Вячеслав, АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэ­хэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэ игуадзэу Хъоткъо Санет, Росприроднадзорым ишъолъыр ГъэIорышIапIэ иотдел ипащэу Анатолий Николаевыр, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим ыкIи чIыопс къэкIуапIэхэм якъэухъу­мэнкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэ игуадзэу Ешэ Аслъан.

Лъэпкъ проектэу «Экологием» ылъэныкъокIэ щыIэ пшъэ­рылъхэр зэрифэшъуа­шэу гъэцэкIэгъэнхэм, къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм акIэхьэгъэным респуб­ликэм мэхьанэшхо зэрэщыратырэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

— Проектым илъэныкъо пстэури зэшIохыгъэ зэрэхъу­рэм шъолъырым игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм анаIэ тет. Тыкъэзыуцухьэрэ чIыопсыр къэухъумэгъэным фытегъэ­псыхьэгъэ шIыкIакIэхэр гъэфедэгъэнхэм мэхьанэшхо етэты. Экологием епхыгъэ пшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэр анахь шъхьа­Iэу щыт, сыда пIомэ цIыфхэм япсэукIэ изытет зы­фэдэщтым ар еп­хыгъ, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Пыдзэфэ пытэхэм япхыгъэ Iофыгъо­хэм, проектэу «Псы къабз» зыфиIорэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм лъэныкъохэр атегущыIагъэх. Пыдзэфэ пы­тэхэм ягъэ­зекIон пштэмэ, гъогу картэм къыдыхэлъытагъэу мыщ фэгъэзэгъэ шъо­лъыр операторым иIофшIэн республикэм щыригъэ­жьагъ, джащ фэдэу экотехнопаркым ыкIи хэкIыр зыщызэхадзырэ комплексым ягъэпсыни фежьагъэх. Проектэу «Псы къабзэр» едзы­гъо-едзы­гъоу муниципалитетхэм ащагъэцэ­кIэщт, пшъэрылъэу щыIэмкIэ зашъохэрэ псы къабзэр цIыфхэм япроцент 97-м аIэ­кIэ­хьан фае. Мы проектым къыдыхэ­лъытагъэу псэупIэ 50-мэ ащыIэ псыубытыпIэ 38-рэ агъэцэкIэжьыщтых е кIэу ашIыщтых. Непэрэ мафэм ехъулIэу къуаджэу Кощхьаблэ мыщ фэдэ IофшIэнхэр щырекIокIых.

ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «ЕвроХим-Белореченские удобрения» ыкIи обществэу «Киево-Жураки АПК» зыфиIо­хэрэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм хэушъхьафыкIыгъэу тегущыIа­гъэх. Къызэ­раIуагъэмкIэ, Росприроднадзорым зэхищэщт уплъэкIунхэм яплан мы предприятиехэр хэтых. Къулыкъум ригъэкIокIырэ Iофтхьабзэхэм язэфэхьысыжьхэм шъыпкъагъэ ахэлъын, къэбарыр цIыфхэм алъыгъэIэсыгъэн зэрэфаер Къум­пIыл Мурат мыщ дэжьым анахь шъхьаIэу къыхигъэщыгъ.

Джащ фэдэу компаниеу «Южгазэнер­джи» зыфиIорэм тыкъэзыуцухьэрэ дунаир къэу­хъу­мэгъэнымкIэ Iофтхьабзэу зэхищэ­хэрэм алъыплъэгъэн, уплъэкIу­гъэн фаеу республикэм ипащэ къыгъэнэфагъ, ащ епхыгъэу республикэм ихэбзэ къулы­къу­хэм ащыщхэм пшъэрылъхэр афишIыгъэх.

 ТХЬАРКЪОХЪО Адам.