КIэлэцIыкIухэм ашIогъэшIэгъон

Республикэм и Къэралыгъо филармоние икIэлэцIыкIу театрэу «Дышъэ къошыным» икъэгъэлъэгъонхэм цIыфыбэ яплъы.

Михаил Супониным ытхыгъэм техыгъэ спектаклэу тхьакIумкIыхьэм фэгъэхьыгъэр режиссерэу Нэгъой Асыет ыгъэуцугъ. СурэтышIэу Дзэрахъохъу Альбинэ къэгъэлъэгъоныр сурэтхэмкIэ ыгъэкIэрэкIагъ, ыгъэбаигъ.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Къапэ Саидэ, артистхэу ТIэшъу Светланэрэ Сергей Вегеринымрэ рольхэр гъэшIэгъонэу къашIыгъэх.

Шъофым шъоур къызэрэщаугъоирэм, мышъэм, тхьакIумкIы­хьэм, баджэм, нэмыкIхэм язе­кIокIэ-шIыкIэхэм къэгъэлъэгъоныр яхьылIагъ.

— КIэлэцIыкIухэр шIушIагъэм, дэхагъэм афэгъэсэгъэнхэм, мыхъо-мышIэхэр зезыхьэхэрэм апэуцухэрэм яшэн-хабзэхэр спектаклэхэм къащытэгъэлъагъо, — къытиIуагъ филармонием ихудожественнэ пащэу Туренко Адыиф. — Спектаклэхэр кIэлэцIыкIухэм, ны-тыхэм агу рехьых.

— ШIур ем зэрэтекIорэм ехьы­лIэгъэ къэгъэлъэгъонхэр тапэкIи дгъэуцущтых, — игупшысэхэм тащегъэгъуазэ театрэу «Дышъэ къошыным ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Сихъу Станислав. — Мэлым ехьылIэгъэ спектаклэри кIэлэцIыкIухэм лъэшу агу рихьыгъ.