Джыри нахь гъэлъэшыгъэн фае

ЦIыфхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм, лэжьапкIэм хэгъэхъогъэным, продукциеу IэкIыбым агъакIорэр нахьыбэ шIыгъэным, кооперацием зегъэушъомбгъугъэным афэгъэхьыгъэ лъэпкъ проектитIум къащыдэлъытагъэхэр икIыгъэ илъэсым гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэхэр ары ахэм япхырыщын фэгъэзэгъэ IофышIэ купэу АР-м щызэхащагъэм тыгъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэр зыфэгъэхьыгъагъэр. Ар зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав.

Мы проектитIур зыщыпхыращыщт субъектхэм Адыгеир за­хэхьагъэр, федеральнэ гупчэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр къызи­шIыгъэхэр блэкIыгъэ илъэсыр ары ныIэп. Ахэм япхырыщын министерствэ, къулыкъу ыкIи ведомствэ зэфэшъхьафыбэ хэлажьэ, ау лъыплъэрэр АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерств. Ащ ипащэу Къуанэ Анзаур къызэриIуагъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым агъэцэкIэн фаеу пшъэрылъэу федеральнэ гупчэм къафигъэуцугъагъэхэр зэшIохыгъэ хъугъэх.

Лъэпкъ проектхэм япхырыщын пае шъолъыр проект зэфэшъхьафхэр аштагъэх, министерствэу, ведомствэу ахэм афэгъэ­зэгъэщтхэм агъэцэкIэщтхэр агъэ­нэфагъэх. «Производительность труда и поддержка занятости населения» зыфиIорэ проектым ипхырыщын пае шъолъыр проекти 3, «Междуна­родная кооперация и экспорт» зыцIэм пае 4 Адыгеим ща­штагъ.

Проект пэпчъ къащыдэлъытагъэм игъэцэкIэнкIэ зэшIохыгъэ щыI, ахэм ягугъу зэхэсыгъом къыщашIыгъ, 2020-рэ илъэсым анаIэ зытырагъэтын фаехэри щагъэнэфагъэх. Мэкъумэщ хъыз­мэтым ипродукциеу IэкIыбым щыIуагъэкIырэр нахьыбэ шIыгъэ­ным фытегъэпсыхьагъэр шъо­лъыр проектэу аштагъэхэм ащыщ. Республикэр мэкъумэщ субъектэу зэрэщытым ишыхьа­тэу, мы лъэныкъомкIэ зэшIохыгъэ хъугъэр нахьыб.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ игуадзэу Хъут Дамирэт къызэриIуагъэмкIэ, США-м идоллар миллион 13 ауасэ пстэумкIи 2019-рэ илъэсым тихъызмэтшIапIэхэм IэкIыб къэ­ралхэм ащаIуагъэкIыгъ. Федеральнэ гупчэм доллар миллиони 9,7-рэ ауасэ Адыгеим Iэ­кIыбым щыIуигъэкIынэу пшъэ­рылъ къыгъэуцугъагъ. Анахьыбэу зипродукцие зэпырызыщыгъэхэм ащыщых тыгъэгъэзэ дагъэ къэ­зышIырэ хъызмэтшIапIэу ООО-у «Мамрыкъор», СПК-у «Хьати­къуаер», щэм хэшIыкIыгъэ гъо­мылапхъэхэр къыдэзыгъэкIырэ Красногвардейскэ заводыр, нэмыкIхэр.

Ащ фэдэу пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ хъугъэхэми, пчъагъэ­хэм къызщарагъэхъугъэхэр щыIэ­хэми, джыри мыгъэ Iоф зыдашIэн фэе щыкIагъэри макIэп. Премьер-министрэм игуадзэ пстэури къызэфихьысыжьзэ, ар ипсалъэ къыщыхигъэщыгъ.

— ЕгъэжьэпIэ пстэуми къин горэ ахэлъ, пчъагъэхэм уагъэ­рэзэпэнэу щытэп, — къыIуагъ ащ. – Ау мы лъэпкъ проектхэм мэхьэнэ ин зэряIэр, экономикэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным зэрэфытегъэпсыхьагъэхэр къыдэтлъытэзэ ахэм япхырыщын фэгъэзагъэхэм нахь гъэлъэшыгъэу Iоф адатшIэмэ, 2020-рэ илъэсым ыкIэм зэфэхьысыжьхэм тызэрагъэгушIожьыщтым сицыхьэ телъ. ТызэдеIэжьзэ едгъэжьагъэр лъыдгъэкIотэн фае.

ХЪУТ Нэфсэт.