Гъогухэр зэтырагъэпсыхьэх

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэр шъолъырым зэрифэшъуашэу щагъэцакIэ. Пшъэрылъхэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъурэм ынаIэ тет Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым проектым игъэцэкIэн республикэм сомэ миллион 435,7-м ехъу щыпэIуагъэхьащт. Ащ щыщэу сомэ миллион 331-р – федеральнэ гупчэм, миллиони 144,7-м ехъур – республикэ бюджетым къатIупщых. IэпыIэгъум ишIуагъэкIэ псэолъэ 40-мэ гъэцэкIэжьынхэр ащыкIощтых: 30-м – шъолъыр ыкIи 10-м – чIыпIэ мэхьанэ яI. Гъогухэм ягъэцэкIэжьын фэгъэзэ­гъэщт организациехэр 2019-рэ илъэсым шэкIогъум агъэнэфагъэх, зэзэгъыныгъэхэр адашIыгъэх.

Мы лъэпкъ проектым игъэцэкIэн фэгъэзэгъэ шъолъыр проектнэ купым пэщэ­ныгъэ дызезыхьэу, республикэм ивице-премьерэу Сапый Вячеслав къызэриIуагъэмкIэ, гъогухэм язэтегъэпсы­хьанкIэ Адыгеир къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм акIэхьаныр лъэныкъо шъхьаIэу щыт. Ар зэшIохыгъэ зэрэхъурэм пытагъэ хэлъэу къекIолIэщтых.

Шъолъыр ыкIи чIыпIэ мэхьанэ зиIэ гъогухэм ягъэцэкIэжьын 2019-рэ илъэсым зэхэщагъэ зэрэхъугъэм изэфэхьысыжьхэр мы мафэхэм ашIыгъэх. Къалэу Мыекъуапэрэ поселкэу Яблоновскэмрэ яадминистрациехэм, «Адыгеяавтодорым» япащэхэм къызэраIуагъэмкIэ, проектым къыдыхэлъытагъэу агъэнэфэгъэ къэгъэлъэгъонхэм акIэхьагъэх. Джы мы илъэсым телъытэгъэ IофшIэнхэм акIуачIэ рахьылIэнэу ары.

Проектым игъэцэкIэн епхыгъэу щыкIагъэ зыдэщыIэу хэбзэухъумэкIо къулы­къу­хэм къагъэнэфагъэр гъогухэм къатехъу­хьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIуа­дэхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным епхы­гъэр ары. 2024-рэ илъэсым нэс гъогухэм атекIуадэхэрэм япчъагъэ фэдищкIэ къырагъэIыхын фаеу пшъэрылъ щыт. 2019-рэ илъэсымкIэ ар гъэцэкIагъэ хъугъэп.

Непэрэ мафэм ехъулIэу республикэм икъэлэ шъхьаIэ игъогухэм ягъэцэкIэжьын чIыпIэ заулэмэ ащырагъэжьагъ. Ахэр псыхъоу Шъхьэгуащэ ыкIыбкIэ дзыгъэ урамэу Апшеронскэр (ур. Маяковскэм ыцIэ зыхьырэм щегъэжьагъэу Свердловым нэс), урамэу Свердловыр (ур. Апшеронскэм щыублагъэу Кировым нэс), урамэу Кировым ыцIэ зыхьырэр (ур. Свердловым щегъэжьагъэу Апшеронскэм нэс), джащ фэдэу щылэ мазэм ыкIэм а гъогухэм къахэхъуагъ урамэу Шэуджэным ыцIэ зыхьырэм изы Iахь.

Къэлэ администрацием гухэлъэу иIэмкIэ 2020-рэ илъэсым километри 8,9-рэ зикIыхьэгъэ автомобиль гъогуий агъэцэкIэжьыщт. ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэхэм анэмыкIэу Мыекъуапэ игъогухэм ячIыпIиплI зэтырагъэпсыхьанхэу агъэ­нафэ. Ахэр урамэу Димитровым ыцIэ зыхьырэр (ур. Постовоим щыублагъэу Пролетарскэм нэс), ур. Крестьянскэр (Титовым щегъэжьагъэу Димитровым нэс), урамэу Заводскоир (ур. Пушкиным щегъэжьагъэу Лесноим нэс), Строительхэм яурам (Шэуджэным ыцIэ зыхьырэм щыублагъэу Келермесскэ шоссем нэс).

Мыекъопэ къэлэ администрацием псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ и ГъэIорышIапIэ къызэритырэмкIэ, гъэцэкIэ­жьынхэм ялъэхъан гъогухэм, лъэсрыкIо чIыпIэхэм ателъ асфальт-бетон зэхэлъыр ащызэблахъущт, общественнэ транспортыр къызщыуцун ылъэкIыщт чIыпIэхэр агъэ­псыщтых, гъогу тамыгъэхэр атырагъэуцо­щтых, нэмыкIэу ашIэщтыр бэ. Джащ фэдэу урамхэу Пионерскэмрэ Шэуджэным ыцIэ зыхьырэмрэ зыщызэхахьэхэрэм дэжь нэфрыгъозэ псэолъакIэ агъэуцущт. Гухэ­лъэу щыIэхэм ягъэцэкIэн сомэ миллион 200-м ехъу пэIуагъэхьащт. Мылъкур федеральнэ, республикэ ыкIи чIыпIэ бюджетхэм къахахыщт. ГъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зэкIэ 2020-рэ илъэсым гъэмафэм ыкIэм ехъулIэу аухынхэу ары.

 ТХЬАРКЪОХЪО Адам.