Нахь загъэчанынэу пшъэрылъ афишIыгъ

Мыекъуапэ ичIыпIэхэу сабыибэ зэрысхэ унагъохэм чIыгу Iахьхэр къазщаратыгъэхэм зэу ащыщ зэпахырэ узхэр къызэуталIэхэрэм зы­щяIэзэхэрэ сымэджэщым иIэгъо-благъо. Унэе унэхэр тырашIыхьанхэу хэпIэ 319-рэ мыщ дэжьым къащыфыхагъэкIыгъ.

А хапIэхэр зиехэм зыкъызэрэфагъэзагъэм къыхэкIэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъопэ мэрием пшъэ­рылъ фишIыгъ чIыгу Iахьхэу къаратыгъэхэм якIолIэщтхэ гъогумрэ псырыкIуапIэмрэ ягъэ­псынкIэ нахь загъэчанынэу.

Мыекъуапэ имэрэу Андрей Гетмановым къызэриIуагъэмкIэ, къалэм икъокIыпIэ гъогу­кIэхэмрэ псырыкIуапIэмрэ щы­шIыгъэнхэмкIэ агъэнэфэгъагъэ­хэ IофшIэнхэр мыгъэ рагъэжьэщтых. ПсырыкIопIэ километрэ 16 фэдизыр зыгъэпсыщт подрядчикыр мэзаем къыхахыщт. А гухэлъхэм апае сомэ миллион 26-у къыхагъэкIыщтыр 2020-рэ илъэсым агъэфедэн фае.

МУП-у «Майкопводоканалым» къызэритыгъэмкIэ, къалэм икъо­кIыпIэ лъэныкъо чэзыу-чэзыоу псырыкIуапIэр щагъэпсыщт. Мыгъэ ащ къыхиубытэщтых пе­реулкэу Осеннемрэ КIэращэм иурамрэ азыфагу къыдафэхэрэр: Зэкъошныгъэм иурам, урамэу Российскэр, я 2-рэ Короткэ урамымрэ я 2-рэ Первомайскэ урамымрэ азыфагу къыдафэхэрэр: я 2-рэ Короткэр — переулкэу Парковэр — Нэхаим иурам — Ацумыжъым иурам — переулкэу Прудовэр — Макаренкэм иурам — переулкэу Песчанэр — Iэшъхьэмафэм иурам — переулкэу Розовэр — урамэу Кавказскэр.

Зигугъу къэтшIыгъэ чIыпIэм гъогу щыгъэпсыгъэным Iофы­гъохэу епхыгъэхэм язэшIохыни джыдэдэм яшъыпкъэу ыуж итых. Псэуалъэхэр зэрагъэпсыщтхэ проектхэр агъэхьазырыгъэх. Джыдэдэм ахэр экспертизэ ашIых. 2020-рэ илъэсым ичъэпыогъу нэс гъогу метрэ 4200-рэ агъэпсынэу щыт. Зэкъошныгъэм иурам (я 2-рэ Короткэм къыще­гъэжьагъэу я 2-рэ Комсомольскэм нэс), урамэу Республиканскэр (я 2-рэ Короткэм къы­щегъэжьагъэу Даховскэм нэс), урамэу Российскэр (я 2-рэ Короткэм къы­щегъэжьагъэу Даховскэм нэс), Теуцожь Цыгъо иурам (я 2-рэ Короткэм къыщегъэжьагъэу я 2-рэ Комсомольскэм нэс) арых агъэпсынхэу рахъухьэрэр.

Республикэ программэу «2014 — 2020-рэ илъэсхэм псэупIэ дэгъухэр ягъэгъотыгъэнхэр, коммунальнэ фэIо-фа­шIэхэр нахьышIоу афэгъэцэкIэгъэнхэр» зыфиIорэм игуадзэу «Сабыи 3 ыкIи ащ ехъу зэрысхэ унагъохэм къафыхагъэкIыгъэ чIыгу Iахьхэм инженер инфраструктурэр афэгъэпсыгъэныр» зыфиIорэм къы­дыхэлъытагъэу зигугъу къэтшIыгъэхэ псэуа­лъэхэр ашIыщтых.

Къалэхэм ятеплъэ нахьышIу шIыгъэнымкIэ, псэупIэхэр нахь зэтегъэпсыхьэгъэнхэмкIэ джыдэдэм республикэм Iофышхо щызэшIуахы. Мыхэм афэдэ Iофхэм цIыф къызэрыкIохэр яшъыпкъэу къызэрахагъэла­жьэрэм, муниципалитетхэм зигъо Iофыгъохэм язэшIохын ахэр зэращытегущыIэхэрэм мэхьанэшхо яI. Пшъэрылъхэр зэрагъэцакIэхэрэм Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэ ренэу гъунэ алъефы. ЧIыпIэхэм шIуа­гъэ къытэу Iоф ащашIэмэ зэ­гъэшIэгъэнымкIэ яшIогъэшхо къэкIо цIыфхэм ятхылъхэу къу­лыкъу зэфэшъхьафхэм аIэкIагъахьэхэрэм. ЦIыф жъугъэхэм яшIошIхэр къыдалъытэхэзэ, апэрэ чэзыоу Iоф зыдашIэщт лъэныкъохэр агъэнафэх.