ШэпхъэшIухэр къыхахыщтых

Кавказ заповедникымрэ Шъачэ и Лъэпкъ паркрэ зэгъусэхэу мы илъэсым зэхащэщтхэ турмаршрутхэр шъолъыритIуми апхырыкIыхэу гъэпсыгъэщтых.

Заповедникым идиректорэу Сергей Шевелевым ТАСС-м макъэ зэрэригъэIугъэмкIэ, Кавказым зыгъэпсэфакIо къа­кIо­хэрэм япчъагъэ илъэс къэс къы­хэхъо. Ау узэрыхьэ мы­хъущт чIыпIэ къабзэу ар зэрэщытым фэшI мэз ыкIи къушъхьэ лъэгъуакIэхэр зыплъыхьакIохэм апае пхыращыщтхэп. Къи­хьэгъэ илъэсым маршрут 16-у заповедникым иIэхэм ахагъэ­хьащтхэп, ау щыIэхэр агъэ­кIэ­жьыщтых.

С. Шевелевым къызэриIо­рэмкIэ, лъэс гъогухэр, къэуцу­пIэхэр, шхапIэхэр уахътэм ди­штэхэу зэрэдунаеу нахь щы­зэтегъэпсыхьэгъэ турмаршрутхэм афэдэхэу агъэпсыщтых. АнаIэ зытырагъэтыщтхэм ащыщых маршрутхэм апэмычыжьэу щыIэ тарихъ ыкIи геогра­фи­ческэ объектхэм зыгъэ­псэфа­кIохэр нэIуасэ афэшIы­гъэнхэр.

АгъэкIэжьыщтхэ маршрутхэм советскэ зэманым къызэIуахыгъагъэхэри ахалъытагъэх.

—Клубэу «Большое при­ключение» зыфиIорэм ипащэу Матвей Шпаро зэхищэгъэ кIэлэцIыкIу лагерьхэр дгъэфедэ­хэзэ, илъэс реным тисабыйхэр Iофтхьэбзэ зэмылIэужыгъо­хэм ахэдгъэлэжьэщтых, етIанэ турмаршрут зэфэшъхьафхэм атетщэхэу едгъэжьэщт, — еIо С. Шевелевым.

ИкIыгъэ илъэсым кIэлэцIыкIу 400 фэдиз заповедникым щы­Iагъ, алъэгъугъэхэри къафаIотагъэхэри ашIогъэшIэгъоныгъэх. Арышъ, лъэс гъогухэр щынэгъончъэхэу, уарыкIонкIэ гупсэф­хэу зызэтырагъэпсыхьэхэкIэ, ахэри зыныбжь икъугъэхэри шIэныгъэ къыозытырэ зекIоным джыри нахьыбэу фэщагъэхэ хъущтых.

(Тикорр.).