Унэгъо Iужъум ихьэкIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат сабыибэ зыщапIурэ Грицковхэм яунагъоу Мыекъуапэ щыпсэурэм тыгъуасэ щыIагъ. Сабыих зиIэ Сергейрэ Янэрэ шъхьэкIэфэныгъэу зэфыряIэр ялъфыгъэхэмкIэ щысэшIоу щыт, нахьыжъхэм лъытэныгъэ апагъохызэ зэрапIущтхэм пылъых.

КъумпIыл Мурат кIэлэцIыкIу­хэм гущыIэгъу афэхъугъ, ясурэтхэм яплъыгъ. Ны-тыхэм ящыIэныгъэ фэгъэхьыгъэ къэ­бархэр республикэм и ЛIышъхьэ ахэм къыфаIотагъэх. СабыиплIыр Мыекъуапэ дэт гурыт еджапIэу N 15-м макIох. АнахьыкIитIумэ джыри аныбжь икъугъэп. Эмилие, Элинэ ыкIи Юнэ фортепианэм къырагъэIонэу зэрагъашIэ, искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м щеджэх. Пшъэшъэ чанхэр къэлэ зэнэкъокъу­хэм ахэлажьэх, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къафагъэшъуашэх. Вячеслав естественнэ-хьисап еджапIэм щеджэ. ХьисапымкIэ ыкIи биологиемкIэ олимпиадэхэм ахэлажьэ, дипломхэр, щытхъу тхылъхэр къехьых.

Республикэм ипащэ зэшъхьэгъусэхэм зэрафэразэр ариIуагъ. Сабыибэ зыщапIурэ унагъохэм муниципалитетхэм ыкIи ведомствэхэм япащэхэр IэпыIэгъу афэхъунхэр пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

— Демографием изытет нахьышIум ылъэныкъокIэ зэ­хъокIыныр респуб­ликэм имызакъоу, Урысыеми мэхьанэшхо зыщыратырэ лъэныкъохэм ащыщ. Псауныгъэм икъэухъу­мэн, гъэсэныгъэр, нэмыкI лъэныкъохэми хэхъо­ныгъэ яIэным тыдэлажьэ. Ащ зэфэхьысыжьышIухэр къыкIэ­лъэкIох. Аужырэ илъэсхэм сабыибэ зэрыс унагъохэм япчъагъэ хэ­хъуагъ. Ны-тыхэр ялъфыгъэхэм яIэпыIэгъухэу, гъэхъагъэу ашIыхэрэм ащыгушIукIыхэзэ зэрапIухэрэр плъэгъуныр, сабыйхэри сэнаущыгъэ ахэлъэу къызэрэтэджыхэрэм тылъыплъэныр тэркIи гушIуагъо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.