Яхэнэрэу атекIуагъ

Мыекъуапэ волейболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу кIэухым фэкIуагъ.

Апэрэ чIыпIэм икъыдэхын фэгъэхьыгъэ ешIэгъум Мыекъуапэ ибзылъфыгъэ командэхэу СШОР-р ыкIи ПФР-р щызэIукIагъэх. ПФР-м 3:1-у текIоныгъэр къыдихи, Кубок шъхьаIэр фагъэшъошагъ. СШОР-р ятIонэрэ хъугъэ, МГТУ-м ящэнэрэ чIыпIэр ыубытыгъ.

Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу Джарымэкъо Азмэт, Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэу Дмитрий Щербаневыр, къалэм волейболымкIэ и Федерацие ипащэу Андрей Шопиныр хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэ­зыхыгъэхэ командэхэм, ешIэкIо анахь дэгъухэу къыхагъэ­щыгъэхэм афэгушIуагъэх, шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

Бзылъфыгъэ командэхэм язэнэкъокъу ПФР-м яхэнэрэу апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ, тренерыр Къулэ Аскэрбый. Хъулъфыгъэхэм язэIукIэгъухэм «АГУ-Мары» зыфиIорэр ащытекIуагъ.

Сурэтым итхэр: ПФР-м иешIакIохэр, пащэхэр.