Урысыем чIыопс къэкIуапIэхэмкIэ иминистрэ IукIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысыем чIыопс къэкIуапIэхэмкIэ ыкIи экологиемкIэ иминистрэу Дмитрий Кобылкиным Москва зэIукIэгъу щыдыриIагъ. РеспубликэмкIэ анахь зигъо Iофыгъохэм, гущыIэм пае, цIыфхэр псыкъиуным щыухъумэгъэнхэмкIэ, пыдзэфэ пытэхэр зыщыратэ­къухэ мыхъущт чIыпIэхэм ащызэтырамыгъэонхэмкIэ зэшIохыгъэнхэ фаехэм ахэр атегущыIагъэх.


ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ АдыгеимкIэ идепутатэу Владислав Резник, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим ыкIи чIыопс къэкIуапIэхэм якъэухъумэнкIэ ГъэIорышIапIэм итхьаматэу Сергей Колесниковыр.

Псыкъиуным цIыфхэр щыухъумэгъэнхэмкIэ, псыхъоу Фарзэ дэжь дамбэр щыгъэцэкIэжьыгъэнымкIэ проектыр ухыгъэным мэхьанэшхо зэриIэр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ. IофшIэнхэм яапэрэ чэзыу тегъэпсыхьагъэу федеральнэ ыкIи республикэ бюджетхэм къахэкIыгъэ сомэ миллиони 100 фэдиз зыпэIухьагъэхэ игъэкIотыгъэ гъэцэкIэ­жьынхэр зэшIуахыгъэх, ау псэуалъэр ухыгъэным пае джыри сомэ миллиони 150-рэ фэдиз ящыкIэгъэщт. Джащ фэдэу псыхъохэу Лабэ, Фарзэ ыкIи Щэхъураджэ янэпкъхэр гъэкъэбзэгъэнхэм иIофыгъуи мыщ къыщаIэтыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пыдзэфэ пытэхэм Iофыгъохэу япхыгъэхэм язэшIо­хын нахь тэрэзэу зэхэщэгъэнымкIэ Iоф­тхьэбзэ заулэ игъоу ылъэгъугъ, ахэр зэпхыгъэхэр пыдзэфэ пытэхэр зэрэIуа­щыщтхэр, экотехнопаркыр зэрагъэпсыщтыр ыкIи пыдзафэхэр зэрар къамы­хьынэу шIыгъэнхэм пае хэкIыр зэхэзыдзыщт комплексыр гъэпсыгъэныр.

Министрэу Дмитрий Кобылкиным Адыгеим и ЛIышъхьэ игъоу ылъэгъугъэхэм къадыригъэштагъ ыкIи чIыопсым икъэкIуапIэхэм ягъэфедэнкIэ Министерствэм къепхыгъэ къулыкъухэмрэ агентствэхэмрэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу