ТиIофшIэгъу Къыблэм ипэрытхэм ахэт

ГъэIорышIакIохэм язэнэкъокъоу «Лидеры России» зыфиIорэм икIэух ушэтынхэм Къыблэ федеральнэ шъолъырымкIэ ахэлэжьэщтхэм якъыхэхын блэкIыгъэ зыгъэпсэфыгъо мафэхэм къалэу Ростов-на-Дону щызэшIуахыгъ. Адыгеир къэзыгъэлъэгъогъэ нэбгырэ 11-м ащыщэу нэбгыритIу анахь дэгъухэу алъытагъэхэр – «Адыгэ макъэм» иIофышIэу Дмитрий Игнатовымрэ пшъэдэкIыжь гъэнэфагъэ зыхьырэ обществэу «Сибирские инновационные системы» зыфиIорэм ипащэу Семен Синицынымрэ.

Мэзаем и 8 — 9-м къалэу Ростов-на-Дону щыкIогъэ шъо­лъыр зэнэкъокъум Ростов, Волгоград, Астраханскэ хэкухэм, Краснодар краим, республикэхэу Къырым, Адыгеим, Къалмыкъым ыкIи федеральнэ мэхьанэ зиIэ къалэу Севастополь къарыкIыгъэ нэбгырэ 248-рэ хэлэжьа­гъэх.

МэфитIум ахэр яхьылъагъэкIэ зэфэшъхьафхэу гъэцэкIэн зэмлIэужыгъохэм апхырыкIыгъэх ыкIи анахь дэгъоу алъытэгъэ нэбгырэ 30-р кIэух зэнэкъокъу­хэм ахэлэжьэнхэу шъолъырымкIэ къыхахыгъэх. Зэрэзэнэкъо­къугъэхэм нэмыкIэу егъэджэнхэри афызэхащагъэх, тапэкIэ къафэфедэщтхэ шIэныгъэхэр арагъэгъотыгъэх.

Адыгеир къэзыгъэлъэгъогъэ нэбгырэ 11-мэ анахь дэгъоу алъытагъэр 2, тэ тиIофшIэгъоу илъэс 29-рэ зыныбжь Дмитрий Игнатовыр ахэм зэращыщым тырэгушхо.

Ар Адыгэ къэралыгъо университетым щеджагъ, апшъэрэ гъэ­сэныгъитIу щызэригъэгъо­тыгъ — хьисапымрэ компьютернэ шIэныгъэхэмрэкIэ ифакультет «Хьисап» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ щеджагъ ыкIи ащкIэ кIэлэ­егъэ­джэ сэнэхьатыр къыщызIэкIигъэхьагъ. Унэе хъызмэтшIапIэхэм ащыщ программистэу Iоф щи­шIагъ, илъэситф хъугъэу «Адыгэ макъэм» ибухгалтер шъхьаI.

— «Урысыем ипэрытхэр» зыфиIорэ зэнэкъокъум къэралыгъом ишъолъыр пстэуми къарыкIыхэрэр къызэрекIуа­лIэ­хэрэм, ар гъэшIэгъонэу зэрэ­рекIокIырэм ыкIи пшъэрылъхэу иIэхэм сшIогъэшIэгъоны къашIыгъ сыхэлэжьэнымкIэ. Тикъэралыгъо ныбжьыкIэ пэрытхэу гъэхъагъэ зышIы зышIоигъо лIэужыкIэ ищыкIагъэу сэ сэлъы­тэ. Арыти, скIуачIэ щысыушэтынэу сы­кIуагъ сиреспубликэ, сикъэралыгъо шIуагъэ къафэсхьыныр симурадэу, — къеIуатэ тиIофшIэгъу. — Дунэе форумэу «Селигер» зыфиIорэм сыхэлажьэ зэхъум, ащ щыIагъэхэ синыбджэгъухэм ащыщхэми мыщ зыщаушэтыгъэу сэшIэх нэмыкI шъолъырхэм ащыпсэ­ухэу. Ахэм ясоциальнэ нэкIубгъохэмкIэ салъыплъэ­щтыгъ ыкIи сэри сыкIэгушIугъ мыгъэ сыкIонэу.

Дмитрий къызэриIотагъэмкIэ, анахь дэгъухэм ясатырэ хэфэщтми щыгугъыгъахэп, ахэм ахэтэу ыцIэ къызыраIом, лъэшэу гу­шIуагъэ.

Суперфиналым ихьагъэхэм гъэсэныгъэм пэIуагъэхьанэу сомэ миллион зырыз къафатIупщынэу зэнэкъокъум къыдыхэлъы­тагъ. Ар агъэфедэн залъэ­кIыщтыр къэралыгъом иапшъэрэ еджапIэхэм ащыщ къыхахэу еджэныр аублэмэ ары ныIэп. Еджэныр чIамыдзыжьэу, икIэу­хым нагъэсын фае мылъкур икъоу агъэфедэным фэшI.

— Мы грантыр къызэратырэр сыгу къызыкIыжьыгъэр сыкъэ­кIожьы зэхъур ары ныIэп, — еIо Дмитрий Игнатовым. — Ар къыз­щатыщт шапхъэр зызэшIос­хыкIэ, джыри икъоу сегупшысагъэп къыхэсхыщт еджапIэми. Джыдэ­дэм пшъэрылъэу щытыр суперфиналым секIолIэныр, ащ дэ­гъоу зыкъыщызгъэлъэгъоныр ары. Пэрыт пэпчъ ипшъэры­лъыр цIыфхэу къэзыуцу­хьэхэрэм ящы­Iэныгъэ на­хьышIу ышIыныр ары.

Мы зэнэкъо­къум къыхиубытэу кIэух едзы­гъом ехъу­лIэу мыщ хэлажьэрэ пэпчъ социальнэ проектэу «Пэрытым ыгу» зыфи­Iорэр ыгъэхьазырын фае. Джырэ уахътэм Дмитрий Игнатовым Iоф зыдишIэрэр нэжъ-Iужъхэм финансхэмкIэ шIэныгъэу яIэм ихэгъэхъон, сыда зыпIокIэ бзэ­джашIэхэми ахэр ары нахьыбэрэ агъэделэхэу зикартэхэм ахъщэхэр зэрахыхэрэр, телефонымкIи зэтыгъохэрэр. Социальнэ программэу картэхэм ягъэфедэн тэрэзэу зэрэзэшIопхыщтымкIэ егъэджэнхэр, зэIу­кIэгъухэр къыз­дыхэлъытагъэхэр Дмитрий егъэхьазыры.

Ар апэрэ илъэсэу зэнэкъо­къум хэлэжьагъэмэ, Адыгеир къэзыгъэлъэгъогъэ Семен Сини­цынэу финалым ихьагъэм ящэ­нэрэ илъэс хъугъэ зызщиушэтырэр ыкIи зыкIэхъопсырэр къызэ­рэдэхъугъэм лъэшэу щэгу­шIукIы.

— Непэ лъэшэу сэгушIо симурад къызэрэздэхъугъэмкIэ, — еIо ащ. – Унэе хъызмэт сиIэу IP лъэныкъор ары сэ Iоф зы­щыс­шIэрэр, ащ хэзгъэхъон мурадхэр сиIэх, гупшысэгъухэр, нэIосакIэхэр мыщ щысэшIых, къэралыгъом, шъолъырым си­шIуагъэ тапэкIи язгъэкIыщт.

Семен Синицыным илъэс 35-рэ ыныбжь. Адыгеим ар зыщыпсэурэр бэшIагъэп — икIыгъэ илъэсым ишышъхьэIу мазэ къуа­джэу АдыгеякIэм къэко­щыгъ. Томскэ хэкур ары зыщыпсэущтыгъэр ыкIи социальнэ проектэу ыгъэхьазырырэр къа­лэу Томск зыфэгъэхьыгъэр — ащ щызекIорэ общественнэ транспортым ехьылIэгъэ къэбар зыкI цIыфхэм аIэкIэгъэхьэгъэныр ары. Мы зэнэкъокъум къыритэу ащ ылъытэрэр ныб­джэгъу пэрытхэу къэралыгъом илъ щыIэныгъэр нахьышIу зыдэпшIышъущтхэр ары.

ШъушIэным пай:

«Урысыем ипэрытхэр» зыфиIорэ зэнэкъокъур автономнэ мысатыу организациеу «Страна возможностей» зыфиIорэм Урысыем и Президент ип­шъэ­рылъкIэ зэшIуехы, ащ проект 23-рэ къыхеубытэ. Лъэпкъ хъызмэтымкIэ ыкIи къэралыгъо къулыкъум­кIэ Урысые академиеу УФ-м и Президент дэжь щыIэм иIэпыIэгъукIэ зэнэкъо­къур зэхащэ.

«Урысыем ипэрытхэр-2020» зыфиIорэ зэнэкъокъум къэралыгъом ишъолъырхэм зэкIэми ыкIи дунаим икъэралыгъо 68-мэ ялIыкIо 233830-мэ хэлэжьэнхэмкIэ яшIоигъоныгъэ къатхыгъ. Апэ зэнэкъо­къур зызэхащэм, 2017 — 2018-рэ илъэсхэм, лъэIу мини 199-рэ, ятIонэрэм, 2018 — 2019-рэ илъэсхэм, лъэIу мин 227-рэ къатыгъагъэр. Мыгъэ зэнэкъокъу шъхьаIэм тедзэу лъэны­къуищ хагъэхьагъ. Анахьыбэу къызэкIолIагъэхэр «Финансы и технологии» зыфиIорэр ары, ащ ыуж къекIых «ШIэныгъэр» ыкIи «Псауныгъэм икъэухъумэн».

ИлъэситIум къыкIоцI Урысы­ем и Пэрыт нэбгыри 150-мэ IэнэтIэ инхэр аратыгъэх. Ахэм ащыщэу 2-р губернатор, 5-р — федеральнэ министрэхэм ягуадзэ хъугъэх.
Адыгеим щыщэу илъэси 3-м финалныкъом нэсыгъэр нэбгыри 10, ахэм ащыщэу апэрэ илъэсым кIэух едзыгъом пхы­ры­кIыгъэр зы нэбгыр, мыгъи нэбгыри 2 ащ фэбанэ. Мыгъэ­рэхэр хэмытхэу пстэуми къэ­ралыгъо къулыкъухэм аштэнхэу къяджагъэх.

— ЩыIэкIэшIу уикъэралыгъо иплъхьаным пае къэралыгъо IэнэтIэшхо пIыгъын фаеу сэ слъытэрэп, — еIо Семен Синицыным. — УиIоф хэбгъахъоу, ар цIыфхэм афэбгъэлажьэмэ, ащи федэшхо къыхьын ылъэ­кIыщт.

Гъэсэныгъэ шъхьаIэу Семен иIэр къэралыгъо ыкIи муниципальнэ гъэIорышIэныр ары, информационнэ щынэгъончъэнымкIэ сэнэхьатым зыщыхагъэ­хъорэ егъэджэнхэр ыкIугъэх, агробизнесым джащ фэдэу илъэситIо феджагъ, аужырэ илъэси 10-м унэе сатыум пылъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, респуб­ликэм мы уахътэм зыфегъэнэIуа­сэ, щыкIагъэу иIэхэм, ежь ышъ­хьэ­кIэ зэшIуихын ылъэкIыщтхэм яусэныр ыпэ илъ.

Зэнэкъокъум къекIолIагъэхэм аныбжь зэфэшъхьафыгъ. Ана­хьыжъым илъэс 54-рэ ыныбжь — ар Пшызэ къэралыгъо университетым икIэлэегъаджэу Константин Анисимовыр ары, финалныкъом анахь ныбжьыкIэу къекIолIагъэр Къырым къикIыгъэ Евгений Гаврюшинэу илъэс 22-рэ зыныбжьыр ары (СЕО Стартап «Easy Travel»). Пстэуми зэфэдэ амал яI заушэтынэу, зыкIэхъопсырэм анэсынхэу.

— Уахътэу зэнэкъокъур зыщыIэ пэпчъ ащ хэлажьэхэрэм япчъагъэ хэхъо ыкIи ушэтынхэм фыщытыкIэу афыряIэмкIэ пшъэ­дэкIыжьэу зыфагъэуцужьырэм зыкъеIэты, — еIо автономнэ мысатыу организациеу «Россия — страна возможностей» зыфи­Iорэм игенеральнэ пащэу Алексей Комиссаровым. — Мэзэ пчъагъэрэ бэмэ ащ зыфагъэхьазыры ясэнаущыгъэрэ лъэкIэу яIэмрэ нахь дэгъоу къагъэлъэгъонхэм фэшI.

Ащ къыхигъэщыгъ зэнэкъо­къур зэрэзэхащэрэм ащ хэлажьэхэрэм ямызакъоу, шъолъырхэу къызэрыкIыхэрэми яфедэ зэрэхэлъыр.

— Шъолъыр хэбзэ къулыкъу­хэри, чIыпIэ компаниехэри финалныкъом пхырыкIыгъэхэм зэралъыплъэхэрэр тэлъэгъу — ахэм афэгъэхьыгъэ къэбархэм къакIэлъэIух. Яшъолъыр гупсэхэм Iоф ащашIэнэу пэрытныгъэ къы­дэзыхыгъабэ къызэрарынэ­жьы­рэм имызакъоу, къэралыгъом икъэлэ шъхьаIэ къикIы­жьыхэу кIожьыхэрэри къахэкIых, — еIо Алексей Комиссаровым.

Тэри тыщыгугъын тлъэкIыщт Адыгеим илIыкIохэм респуб­ликэм шIуагъэ къыфахьыным. Ахэр джы гъатхэм къалэу Шъачэ щыкIощт едзыгъом хэлэжьэнхэу кIощтых, гъэхъагъэхэр ащ щашIынхэу афэтэIо.

МэщлIэкъо Саид.