ОсэшIу къыфи­шIыгъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат фондэу «Сэнаущыгъ ыкIи гъэхъагъ» зыфиIорэм ипащэу Елена Шмелевам тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Мамый Даутэ, нэмыкIхэри.

Мы проектыр гъэцэкIэгъэнымкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъэ Елена Шмелевам зэрэфэразэр республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ ыкIи ащ игъэпсын пэублэ фэхъугъэр хигъэунэфыкIыгъ. Мыщ дэжьым гупчэу «Сириус» зыфиIорэмрэ республикэ естественнэ-хьисап еджапIэмрэ зэпхыныгъэ зэдыряIэу Iоф зэрэзэдашIэрэм мэхьанэшхо иIэу къыIуагъ.

— УФ-м и Президентэу Владимир Путиным лъэныкъо шъхьаIэхэмкIэ къэралыгъом хэхъоныгъэ ышIыныр пшъэ­рылъэу къыгъэуцугъ. Урысыем пэрытныгъэ ыIыгъынымкIэ мэхьанэшхо зиIэщтыр сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэр ары, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу афэхъугъэ­нымкIэ шъолъыр командэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэм Елена Шмелевам осэшIу фишIыгъ. Гупчэу «Полярис-Адыгея» зыфи­Iорэм икъызэIухын ащ ишыхьатэу зэрэщытыр, тапэкIи респуб­ликэм IэпыIэгъу зэригъотыщтыр къыIуагъ. Мы IофшIэным «Сириусыр» къэзыухыхэрэр хэгъэлэжьэгъэнхэ фаеу ылъытагъ. Ащ пае Ассоциацие зэхащагъ.

— Гъэхъагъэ зиIэхэр кIэлэеджакIохэм щысэ афэхъунхэ фае. Шъолъыр гупчэм гъэсэныгъэмкIэ ипрограммэхэм язэхэгъэуцон ыкIи ягъэцэкIэн ахэр къыхэгъэлэжьэгъэнхэм мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.