ЗэгурыIоныгъэм ешIэгъур егъэдахэ

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ – «Динамо-Синара» Волгоград – 27:26 (14:17).
Мэзаем и 7-м «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.
Зезыщагъэхэр: К. Ершов, А. Павлюков.
«Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: С. Кожубекова, Баскакова; къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Дьяченко – 9/5, Дворцевая – 5, Краснокутская – 5, Загайко – 4, Ефимкина – 2, Клименко – 1, Куцевалова – 1.

Волгоград ыкIи Мыекъуапэ яешIакIохэр текIоныгъэм зэрэфэбанэхэрэм фэшI зэIукIэгъур гъэ­шIэгъон хъугъэ. «Динамэр» тапэ ишъыгъ: 1:2,1:4,4:4,5:5,5:6,7:7,7:8. Елизавета Краснокутскаяр псынкIэу ыпэкIэ илъи, ешIапIэм щытефэзэ хъагъэм Iэгуаор ри­дзагъ – 8:8. «Динамэр» зэгуры­Iоныгъэ хэлъэу, нахь шъуам­- бгъоу ешIэ, тиухъумакIохэр зэбгырещых.

Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэрэм тегъэгумэкIы: 9:12, 11:14, 11:16, К. Трухинар ошIэ-дэмышIэу ыпэ­кIэ къилъи, тикъэлапчъэ Iэгуаор къыдидзагъ – 11:17. «Адыифым» итренер шъхьаIэу Никита Голуб зэхъокIыныгъэхэр командэм фешIых. Ксения Дьяченкэр гуп­чэм егъэуцу, зэхэщэн Iофыгъохэм афегъазэ. Ксение метри 7 тазыр дзынкIэ гъогогъуи 5 хъагъэм Iэгуаор зэрэридзагъэм дакIоу, псынкIэу гупшысэзэ, игъусэхэр зылъищэнхэм пылъыгъ.

Алиса Дворцеваям, Ирина Клименкэм пчъагъэм хагъахъо. Анастасия Загайко ухъумакIохэм къадзыхьагъэу IапшъэкIэ лъхъан­чэу Iэгуаор ыдзыгъ – 14:17, К. Дьяченкэм тазыркIэ хъагъэм Iэгуаор редзэ – 15:17, ау «Динамэр» нахь зэгурыIожьэу ешIэ – 16:19. А. Загайко ыкIи А. Дворцеваям пчъагъэм хагъэ­хъуагъэми, «Динамэр» рэхьат хъурэп – 17:20. Анна Ефимкинам ухъумакIохэр ыгъэплъэхъухи, дахэу хъагъэм Iэгуаор ридзагъ – 18:20. Е. Долматовам икIэ­рыкIэу тегъэгумэкIы – 20:22. А. Загайко, Е. Краснокутскаям хъагъэм Iэгуаор радзэ шъхьае, текIоныгъэр зыхьыщтыр тшIэрэп: 23:24, 24:24, А. Дворцеваям хъа­гъэм Iэгуаор ре­дзэ – 25:24, къэнагъэр такъикъи 7. Пчъа­гъэр: 25:25. К. Дьяченкэм тазырыр егъэ­цакIэ, ау къэлэпчъэIутэу М. Дувакинам Iэгуаор къызэкIедзэжьы. А. Лебедевар тазыркIэ тикъэлапчъэ къыдэ­уагъ, а уахътэм С. Кожубековам пытагъэ къызыхигъафи, Iэгуаор къызэкIи­дзэжьыгъ. Е. Краснокутскаяр псынкIэу ыпэкIэ лъэкIуатэ, хъагъэм Iэгуаор ре­дзэ – 26:26. А. Загайко ухъумакIохэм ахэкIи, ыпэкIэ ыдзыгъэ Iэгуаом К. Дьяченкэр лъычъагъ, хъагъэм ри­дзагъ – къэнагъэр такъикъитIу. С. Кожубековам тегъэгушхо – чIыпIэ къиным итэу лъэшэу къа­дзыгъэ Iэгуаом кIуапIэ ритырэп. Аужырэ нэгъэупIэпIэгъухэм «Адыифым» Iэгуаор зыIэкIигъэ­кIыгъэп – 27:26.

Пресс-зэIукIэр

«Адыифым» итренер шъхьаIэу Никита Голуб тиешIакIохэм пшъэ­рылъэу афишIыгъэр дэгъоу агъэ­цэкIагъэу ылъытагъ. «Динамэм» текIоныгъэр къыдихын имурадэу Мыекъуапэ щешIагъ.

Ксения Дьяченкэр анахь дэгъоу ешIагъэу зэхэщакIохэм алъытагъ. «Адыифым» ипащэу Къудайнэт Мэджыдэ а мафэм имэфэкI хигъэунэфыкIыгъ. Тикомандэ ащ фэгушIуагъ, текIоны­гъэр шIухьафтын фашIыгъ.

СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Наталья Тормозовар анахь дэгъоу ешIагъэхэм афэгушIуагъ, нэпэеплъ шIухьафтынхэр аритыжьыгъэх.
«Адыифыр» непэ ЦСКА-м дешIэщт. ЗэIукIэгъур спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм пчыхьэм сыхьатыр 6-м щырагъэ­жьэщт. «Адыифым» очкоуи 9 иI, я 9-рэ чIыпIэм щыI.

Сурэтхэм арытхэр: Ксения Дьяченкэмрэ Наталья Тормозовамрэ; «Адыифыр» «Дина­мэм» дешIэ.