Язэдэлэжьэныгъэ агъэпытагъ

ЗэIухыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «Ростелекомымрэ» кIэ­лэ­­цIыкIухэм гъэсэныгъэ тедзэ ягъэгъотыгъэным фыте­гъэ­псыхьэгъэ технопаркэу «Кванториум» зыфиIорэмрэ зэ­рэзэдэлэжьэщтхэр къэзыушыхьатырэ зэзэгъыныгъэм ты­гъуасэ зэдыкIэтхагъэх технопаркым ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Валуевамрэ компанием и Крас­нодар къутамэ ипащэу Сергей Поляковымрэ.

Зэзэгъыныгъэм къы­ды­хэлъытагъэу «Ростеле­комым» испециалистхэр кIэ­лэеджакIохэм яегъэ­джэн чанэу къыхэлэжьэщтых. Мастер-классхэр, лекциехэр, нэмыкI Iоф­тхьабзэхэр зэхащэщтых, гъэсэныгъэ программэхэр технопаркым ыгъэхьазырынхэмкIэ IэпыIэгъу фэ­хъущтых.

«Ростелекомым» иIофышIэхэм технопаркыр къаплъыхьагъ, ащ амалэу иIэхэр зэрагъэлъэгъугъэх, апэрэ кIэлэеджакIоу еджэныр езыгъэжьагъэхэм гущыIэгъу афэхъугъэх.

— Технопаркым мурад шъхьаIэу иIэр кIэлэцIыкIухэм техническэ шIэныгъэу яIэм хэгъэхъогъэныр ыкIи ныбжьыкIэхэм шIэныгъэ-техническэ амалэу аIэкIэлъхэр агъэфедэнхэ алъэкIыныр ары, — къы­Iуагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур.

«Кванториумым» квантуми 6 къыдыхэлъытагъэх: Промробоквантум, Биоквантум, Геоквантум, Аэро­квантум, IT-квантум ыкIи Хайтек. Нахьыжъхэр ягъусэхэу кIэлэцIыкIухэм проектхэр зэхагъэуцонхэ алъэкIыщт, ащ пае технологие пэрытхэм ыкIи аужырэ шапхъэхэм ади­штэрэ оборудованиер агъэ­федэн амал яIэщт. Технопаркым иIофшIэн щылэ мазэм ыкIэм ригъэ­жьагъ. Илъэс 12-м къыще­гъэжьагъэу 17-м нэс зыныбжь кIэлэеджэкIо 800 фэдиз ыпкIэ хэмылъэу ащ щеджэх.

— Технопаркым IэпыIэгъу тыфэхъуным мэхьа­нэшхо етэты. Мыщ фэдэ псэуалъэхэм яшIуагъэкIэ кIэлэцIыкIухэм сэнаущыгъэу ахэлъыр къыхэгъэщыгъэн, технологие пэрытхэм защагъэгъозэн амал яIэ мэхъу. Къыхэсэгъэщы Интернетыр мыщ зэрифэшъуашэу щагъэфедэным фэшI ищыкIэгъэ фэIо-фа­шIэхэр тиспециалистхэм зэрэзэшIуахыгъэхэр. Волоконнэ-оптическэ кабель псэуалъэм къыращагъ, Wi-Fi къыращэлIэным фытырагъэпсыхьагъ, — къы­Iуагъ Сергей Поляковым. — Мы илъэсми кIэлэ­еджакIохэм шIухьафтын къафэдгъэхьазырыгъ.

Гъонэжьыкъо
Сэтэнай.