ТыдэкIи щыпэуцужьых

Радиациер умылъыгъурэ пыеу зэралъытэрэм фэд коронавирусыр зыщыщыр тэрэзэу амышIэрэ зэпахырэ узэу зэраIорэри.

ИнэшанэхэмкIэ цIыфым къеутэкIырэ инфекцие зэфэшъхьафхэм афэд. Коронавирус закъор арэп цIыфым ыпкъы­шъол къэзыгъэплъырэр, джащ фэд, пскэными къарыунчъэ уешIы. Гриппыр къыппыхьагъэмэ, пшъхьэ ыгъэузыщт, упскэ хъуми жьыр икъоу бгъотырэп. Зыщыщыр тымышIэрэ инфекциеу Китаим къыщежьагъэр къэралыгъо 40-мэ анэсыгъахэу телевидением, гъэзетхэм, социальнэ хъытыум макъэ къагъэIу.

Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ Дунэе организацием къызэриIорэмкIэ, мэзаем и 7-м ехъулIэу нэбгырэ мин 30-м ехъумэ коронавирусыр къяу­тэкIыгъ, ащ псынкIэу зеушъомбгъу. Китаим псауныгъэмкIэ и Комитет къэсымэджагъэхэм япчъагъэ мин 31-м ехъугъэу, илIыкIыгъэхэр 630-м нэсыгъэу къеIо.

Нэбгырэ миллиони 10-м ехъу зыщыпсэурэ къалэу Ухань иурам­хэр чэщи мафи нэкIых, гъогум къытехьэхэрэм маскэхэр аIулъых. ЗэралъэкIэу коронавирусым зыщаухъумэ. Арэущтэу щытми, хэгъэгу зэфэшъхьафхэм ащыпсэурэ нэбгыри 153-мэ зэпахырэ узыр къяутэкIыгъах.

Урысыем ар къынэсыгъэп, ау Забайкальем къэкIогъэ нэбгыритIум ятемпературэ къыдэкIоягъэу сымэджэщым чIагъэ­гъолъхьагъэх. Ахэм яIазэх, язытет нахь къэпсынкIагъэу къаIо, зэпымыоу яанализхэр ауплъэкIух.

Коронавирусым Урысыем зыщимыушъомбгъуным фэшI КъокIыпIэ Чыжьэм тигъунап­къэхэр чIыпIитфымэ ащызэфашIыгъэх, мэзаем иапэрэ мафэ къыщегъэжьагъэу мэшIокухэм ыкIи самолетхэм цIыфхэр Китаим арагъащэхэрэп, кIо­гъахэхэу къэтыгъэхэр самолетхэмкIэ къыращыжьых. НэмыкI къэралыгъохэми яцIыфхэр Китаим имыхьэхэмэ нахьышIоу алъытэ, гъунапкъэр зэпамы­чынэу къяджэх.

Коронавирусыр цIыфхэм къяу­тэкIымэ псынкIэу къыхэзыгъэщыщт оперативнэ штаб къэ­ралыгъом щызэхащагъ, ащ вице-премьерэу Татьяна Голиковар пащэ фашIыгъ.

Хэгъэгу кIоцIым цIыфхэр щызезыщэхэрэ транспорт пстэуми зэралъыплъэхэрэм хагъа­хъомэ ишIуагъэ къэкIонэу Рос­потребнадзорым елъытэ.

ЦIыфхэм япсауныгъэ къызэтегъэнэгъэным дэлэжьэрэ къулыкъу пстэури инфекциер Урысыем къырамыгъэхьаным фэсакъых. Мэзаем и 5-м УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ ипащэ игуадзэу Сергей Краевоим Къэралыгъо Думэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Комитет изэхэсыгъо къыщиIуагъ зэпахырэ узыр тикъэралыгъо щыпсэухэрэм къанэмысынэу тэгугъэми, гупсэфэу зэрэщымысхэр, ищыкIагъэ хъумэ, цIыфхэм IэпыIэгъу зэрарагъэгъотыщтыр.

Аужырэ мафэхэм Адыгеим щыпсэурэ цIыфхэм маскэхэр нахьыбэу ащэфыхэу рагъэ­жьагъ. АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэ­нымкIэ и Министерствэ ипащэу Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуа­гъэмкIэ, ахэри, нэмыкIэу цIыф­хэм ящыкIэгъэщт препаратхэри афикъунхэу базэхэм ачIэлъых. Китаим зыгъэпсэфакIохэу къи­кIыжьыхэрэм е ащ щыщэу Адыгеим щыIэхэм зэкIэми алъэп­лъэх. Врач заулэ зыхэ­хьэрэ бригадэу зэхащагъэр ахэм япсэупIэхэм макIох, ауплъэкIух, адэгущыIэх.
Вирусым зэребэныщтхэ вакцинэм икъыхэхын хэгъэгубэ дэлажьэ, ащ икъэгъотын IэшIэх Iофэу щытэп. Специалистхэм къызэраIорэмкIэ, коронавирусыр нахьыбэу къызэутэкIыхэрэр зыныбжь хэкIотагъэхэр ары. Хъужьыгъэхэри щыIэх, ахэм япчъагъэ 1551-м нэсыгъ.

Аужырэ мафэхэм узым нахь лъэшэу зеушъомбгъу. Сыд фэ­дэрэ хэгъэгу исхэми, цIыфхэм ежь-ежьырэу зыкъаухъумэжьы­мэ нахьышIу. Мафэм бэрэ пIэхэр птхьакIыхэмэ, щыгъынхэр псы стыркIэ бгыкIыхэмэ яшIуагъэ къэкIощт.

ТапэкIи ащ фэдэ эпидемием тIо зыкъиIэтыгъэу щыт, ау узыр зэпызыхыжьыщтыгъэхэр цыгъо­хэмрэ псэушъхьэхэмрэ. Джы цIыфхэми къанэсыгъэ инфекциер жъоныгъуакIэм ыкIи мэкъуогъум Iэсэжьынэу къаIо. Китаим имызакъоу, нэмыкI къэралыгъохэми коронавирусыр алъымыIэсызэ, зишIуагъэ къэ­кIощт Iэзэгъур къагъотынэу тыгугъэщт.

Шъаукъо Аслъангуащ.