Сомэ миллионым ехъу чIанагъ

ГъэпцIагъэкIэ цIыфхэм ахъщэ зэрашIуатыгъугъэм епхыгъэу тикъэлэ шъхьаIэ щыпсэурэ нэбгыриплIымэ УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ МыекъуапэкIэ иотдел идежурнэ часть зыкъыфагъэзагъ. Зэрарыр сомэ миллион 1,3-рэ мэхъу.

Банкым иIофышIэу аIо­зэ бзэджашIэхэм гъо­го­гъуищрэ цIыфхэр агъэпцIагъэх. Ахэр зэкIэ ­бзылъфыгъэх, илъэс 22-м ще­гъэжьагъэу 64-м нэс аныбжь. ЧIэнагъэу ашIыгъэр сомэ миллион мэхъу.

Ащ нэмыкIэу респуб­ликэм икъэлэ шъхьаIэ щыпсэурэ илъэс 44-рэ зыныбжь бзылъфыгъэри агъэпцIагъ. Мы мафэхэм ымышIэрэ горэ телефонымкIэ ащ къыфытеуагъ ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яIофышIэу зыкъыгъэлъэгъуагъ. Бзылъфыгъэм ыкъо хэбзэгъэуцугъэр зэриукъуагъэр ыкIи ащ ылъэныкъокIэ уголовнэ Iоф къызэIуахын зэралъэкIыщтыр къыриIуагъ. Ау сомэ мин 300 къызиштэкIэ Iофым зи къызэрэпымыкIыщтыр, кIалэм пшъэдэкIыжь зэримы­хьыщтыр ным гуригъэ­Iуагъ. КъыраIогъэ счетым бзылъфыгъэм ахъщэр ри­гъэхьагъ. Нэужым ыкъо зыфытеор ары ныIэп къы­зэрагъэпцIагъэр къызы­гурыIуагъэр.

Мыщ фэдэ хъугъэ-шIагъэхэм шъуахэмыфэным фэшI сакъыныгъэ къыз­хэжъугъэфэнэу, шъумы­шIэрэ цIыфхэм къаIорэр шъумыгъэцэкIэнэу хэбзэ­ухъумакIохэр джыри зэ къышъоджэх.