«ошъутен» — «космос»

Адыгэ Республикэм футбол цIыкIумкIэ изэнэ­къокъоу «Чэщ лигэм» хэлэжьэрэ командэхэм я 4-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

ЗэIукIэгъухэр
«Сбербанк» — «Космос» — 5:7, «Ханскэр» — «Ошъу-
тен» — 4:1, «Волховец» — «Курджыпс» — 2:1, «Ошъутен-2» — «Фортуна» — 6:5, «Шатурм» — «Суши-Сам» — 4:2, «Спортмастер-2» — «Абрекхэр» — 9:4.
ЧIыпIэхэр
Апэ ишъыгъэхэм шъуащытэ­гъэгъуазэ.
1. «Ошъутен» — 12
2. «Космос» — 12
3. «Спортмастер-2» — 9
4. «Сбербанк» — 9.
ЕшIэгъухэр чэщым сыхьатыр 9-м ыуж етэгъажьэх, — къыта­Iуагъ зэхэщэкIо купым хэтэу Къо­хъужъ Рустамрэ зэнэкъо-
къум исудья шъхьаIэу Влади-
мир Зотовымрэ. —– Мэзаем и 11-м апэ ишъыгъэхэ «Ошъуте­нэмрэ» «Космосымрэ» зэдешIэщтых. ЗэIу­кIэгъухэм яплъы зы­шIоигъохэр Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэм-
кIэ ыкIи дзюдомкIэ и Институт къетэгъэблагъэх.