МэфэкIхэм афагъэхьы

Къалэу Шъачэ иадминистрацие каратэмкIэ зэ­Iухыгъэ зэнэкъокъоу зэхищагъэм Адыгэ Рес­публикэм ибэнакIохэр хэлэжьагъэх.

Москва хэкум, къалэу Москва, Липецкэ ыкIи Ростов хэкухэм, Донецкэ Народнэ Республикэм, Краснодар краим, Абхъазым къарыкIыгъэхэм алырэгъум яIэпэIэсэныгъэ щауплъэкIугъ.

Адыгеим щыщ кIалэхэр тренерхэу Владимир Васильченкэмрэ Гарик Кулигинымрэ агъасэх. Таисия Котловар зэнэкъокъу зэ­фэшъхьафхэм ахэлажьи, гъогогъуитIо дышъэр къыфагъэшъо­шагъ. Пакъэ Алихъан, Лъэустэнджэл Амир, Александр Черкашиным апэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх. «Ката-соло» зыфиIорэ зэнэкъо­къум Джэджэ районым щагъэ­сэгъэ Таисия Котловар зыхэла­жьэм, иIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщыгъ. Илъэс 12 — 13 зыныбжьхэм якуп апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

Пакъэ Алихъан тыжьыныр, Иван Кудлаевымрэ Павел Сотниковымрэ джэрзыр къахьыгъ. Илъэс 14 — 15 зыныбжьхэм язэIукIэгъухэр гъэшIэгъоныгъэх, кIалэхэм пхъэшагъэ къызхагъэфагъ. Александр Черкашиным текIоныгъэр къыфагъэшъошагъ.

Мыекъуапэ игурыт еджапIэу N 6-м иеджакIоу Лъэустэнджэл Амир илъэс 16 — 17 зыныбжьхэм язэнэкъокъу чанэу хэлэжьагъ. Шъачэ, Донецкэ Народнэ Респуб­ликэм, Москва ябэнакIохэм ате­кIуи, тыжьыныр къыдихыгъ. Командэм хэтэу дышъэр къыхьыгъ.

— Москва хэкум икъалэу Одинцово Урысыем изэнэкъокъу каратэмкIэ щыкIощт. Мэзаем и 22 — 23-м тиспортсменхэр алырэгъум щыбэнэщтых, — къыти­Iуагъ тренерэу Владимир Васильченкэм. — Зэнэкъокъухэм Адыгэ Республикэм ибыракъ ащытэгъэ­быбатэ. ТекIоныгъэм ия 75-рэ илъэс, Адыгэ Республикэм ибыракъ и Мафэ, нэмыкIхэм афэгъэ­хьыгъэ зэхахьэхэм тахэлэжьэщт, зэнэкъокъухэм гъэхъагъэу ащытшIырэр мэфэкIхэм афэдгъэхьыщт.