Мэзаем и 8-р – урысые наукэм и Маф

Адыгэ РеспубликэмкIэ наукэм иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым — урысые наукэм и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Тиджырэ лъэхъан общест­вэм ищыIэныгъэкIэ наукэм мэхьанэшхо иI. Научнэ-техническэ текIоныгъэхэм яфэ­мэ-бжьымэу цIыфхэм ящы­IакIи, экономикэми, полити­кэми, культурэми, социальнэ лъэныкъоми атырихьэрэм илъэс къэс хэхъо.

Непэ шIэныгъакIэхэр зэ­рэзэрагъэгъотырэр, пэрыт тех­нологиехэр жъугъэу зэрагъэфедэрэр ары экономикэми, зэрэобществэуи хэхъоныгъэ языгъэшIырэр, къэралыгъом дунаим уасэу щыриIэр зыгъэпытэрэр.

Хэгъэгуми, шъолъырми ягъэхъагъэхэр бэкIэ зэлъытыгъэр янаучнэ амалхэр шIуагъэ къытэу зэрагъэфе­дэрэр, наукэм щылажьэхэ-
рэм гуетыныгъэу, IэпэIэсэныгъэу яIэр ары.

Джары ушэтын гъэшIэгъон­хэм язэхэщэнкIэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным, ныбжьыкIэ сэнаущхэм яамалхэм зыкъызэIуягъэхыгъэным Адыгэ Республикэм мэхьа­нэшхо зыкIыщыратырэр.

Мы лъэныкъомкIэ Iофы­шхоу зэшIуахыхэрэм наукэм хэхъоныгъэ зэрэрагъэшIыщтым, нахьыбэу ныбжьыкIэхэр ащ щылэжьэнхэм, джырэ шапхъэхэм адиштэрэ теплъэ шъолъырым иIэным зэрафэIорышIэщтым тицыхьэ телъ.

Наукэм иIофышIэхэм псау­ныгъэ пытэ яIэнэу, научнэ текIоныгъакIэхэр ашIынхэу, ягухэлъышIухэр къадэхъунхэу, Адыгеими, Урысыеми апае IофышIоу рахьыжьэрэ пстэуми гъэхъагъэхэр ренэу ащашIынэу тафэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ регион къутамэ и Секретарэу
КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный