Лъэпкъ проектым дырагъэштагъ

ИщыкIэгъэ амалхэр фэбгъэIорышIэхэмэ, лъэсрыкIо ныбжьыкIэ цIыкIухэм гъогурыкIоным ишапхъэхэм хэшIыкIэу фыряIэм зыкъызэриIэтыщтым инспекторхэм яцыхьэ телъ.

Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм якIэлэпIухэм ыкIи ублэпIэ классхэм якIэлэегъа­джэхэм яшIэныгъэхэм защыхагъэхъогъэ егъэджэнхэр бэмышIэу щыIагъэх. Iофтхьабзэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIагъэр гъогурыкIоным щынэгъончъэу кIэлэцIыкIухэр зэрэхэлэжьэщтхэм фырагъэджэнхэмкIэ IэпэIэ­сэныгъэу аIэкIэлъымкIэ зэхъо­жьынхэр ары. Ны-тыхэм якомитетхэри къыхагъэлэжьагъэх.

Джащ фэдэу автоинспекторхэм лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъогухэр щынэгъончъэнхэр ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэнхэр» зыфиIорэм мура­дэу ыкIи пшъэрылъэу иIэхэм гъэсэныгъэм иорганизациехэм яIофышIэхэр ащагъэгъозагъэх.

КIэлэегъаджэхэм ыкIи кIэлэпIухэм къызэраIуагъэмкIэ, щы­нэгъончъагъэр гъогухэр зэрэзэтегъэпсыхьэгъэ закъор арэп зэпхыгъэр, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэр гъогум зекIокIэ-шIыкIэу щызэрахьэнхэ, культурэу ахэлъын фаехэм афэбгъэсэнхэу щыт.

Лъэпкъ проектым дырагъа­штэзэ, гъэсэныгъэм иорганизациехэм яIофышIэхэм гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ флешмоб рагъэкIокIыгъ. ГъогурыкIоным хэлэжьэрэ пстэуми ящыIэныгъэ ыкIи япсауныгъэ къызэтегъэнэгъэнхэм ар фэIорышIагъ.