ГумэкIыгъо щыIэп

Адыгеим псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, маскэхэм алъэныкъокIэ гумэкIыгъо щыIэп, ыкIи егъэлыягъэу ар къахэ­зылъхьанэу фежьэхэрэр тэрэзыджэу мэзекIох.

Республикэм иIэзэпIэ-профилактикэ учреж­дение пстэуми непэкIэ икъун фэдиз маскэ яI, ахэм япчъагъэ хагъэхъо зэпыт. Аптекэхэм маскэ мини 113-рэ фэдиз ачIэлъ. Iофхэм язытет ренэу лъэ­плъэх, мафэ къэс уплъэ­кIунхэр зэхащэ.

Зырыз щэнымкIэ аптекэхэм ачIэлъ маскэхэм гурытымкIэ соми 7 ауасэр. Ау къыхагъэщыгъэх маскэхэм ауасэ фэдэ 15-м нэзгъэсыхэрэр, Адыге­ир ахэм къахиубытэрэп, — къыIуагъ Адыгэ Республикэм псау­ныгъэм икъэухъумэн­кIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем.

Адыгэ РеспубликэмкIэ унитарнэ аптечнэ предприятиеу «Аптечная база» зыфиIорэр ары мас­кэхэр къаIэкIэзыгъахьэ­хэрэр. Ащ егъэлыегъащэу уасэхэр къыIэтыгъэхэп. Адыгэ Республикэм псау­ныгъэм икъэу­хъумэнкIэ и Министерствэ Адыгэ Рес­публикэм ит уц щапIэхэм проценти 10-м нахьыбэ маскэхэм ауасэ ахамы­гъэхъонэу игъо афилъэ­гъугъ. Росздравнадзорым­рэ Урысыем и ФАС Адыге­имкIэ и ГъэIорышIапIэрэ уплъэкIунхэр зэхащэх.