ЯIофшIэн осэшIу къыфашIыгъ

УФ-м и Следственнэ комитет и Следственнэ гъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм иколлегие игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо ты­гъуасэ иIагъ. Ар 2019-рэ илъэсым къулыкъум ышIэгъэ Iоф­шIэ­ным изэфэхьысыжь ыкIи 2020-рэ илъэсым пшъэрылъэу зыфа­гъэу­цужьыхэрэр агъэнэфэнхэм афэгъэхьыгъагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ иунашъокIэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец. Джащ фэдэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьа­Iэу Сергей Дрокиныр, хэбзэу­хъумэкIо къулыкъухэм ялIыкIохэр ащ къекIолIагъэх.

Iофтхьабзэр зэрищагъ Следственнэ гъэIорышIапIэм ипащэу Александр Глущенкэм. Пэублэ гущыIэ къышIыгъ Владимир Свеженец.
Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэ­кIэ пстэуми шIуфэс ащ къарихыгъ ыкIи зэгъусэхэу яIоф­шIэнкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэм ягугъу къы­шIыгъ.

— Социальнэ мэхьанэ зиIэ Iофыгъохэм тынаIэ атедгъэтынэу, ахэм япхыгъэ бзэджэшIагъэхэу цIыфхэм алъэны­къокIэ зэрахьэхэрэр лъэтемы­тэу къыхэдгъэщынхэу щыт. Джащ фэдэу медицинэ IэпыIэгъур тэрэзэу зэрарамыгъэ­гъотырэм епхыгъэ Iофхэм лъэ­шэу алъыплъэгъэныр апэрэ­хэм ащыщ. ЛэжьапкIэр, хэбзэ­Iахьхэр тэрэзэу е икъу фэди­зэу зымытыхэрэм ткIуачIэ зэ­хэлъэу тапэуцужьын фае. Ащ нэмыкIэу лъэпкъ проектхэр агъэцакIэхэ зыхъукIэ, ахъщэ къолъхьэ тын-Iыхыным епхыгъэ бзэджэшIагъэхэм пхъэшагъэ хэлъэу апэшIуекIогъэн фае. Типшъэрылъ шъхьаIэу — цIыф­хэм ящынэгъончъагъэ гъэпытэгъэныр ыкIи ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэныр — хэбзэ­ухъумэкIо ыкIи хэбзэ къулыкъу­хэм аIэ зэкIэдзагъэу зэшIохыгъэнхэм тыфэкIощт. ИкIыгъэ илъэсым изэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, бзэджэшIагъэхэм япчъагъэ Адыгеим зыкъыщиIэтыгъэп. Къыблэ федеральнэ шъолъырым ыкIи Урысыем зэрэ­псаоу щызэрахьэхэрэ бзэ­джэшIагъэхэр зэбгъапшэ­хэмэ, Адыге­им щынахь макI, — къы­Iуагъ Владимир Све­женец.

Александр Глущенкэм гущы­Iэр зештэм, блэкIыгъэ илъэсым гъэIорышIапIэм Iофэу ышIа­гъэм изэфэхьысыжьхэм кIэкIэу ыкIи 2020-рэ илъэсым пшъэ­рылъхэу агъэнафэхэрэм ягугъу къышIыгъ. Ащ къызэриIуагъэм­кIэ, шъолъырым зыпкъитыныгъэ илъ, бзэджэшIэгъэ хьылъэ­хэр процент 90-м ехъоу зэхафынхэ зэралъэкIыгъэр къэгъэ­лъэгъонышIоу щыт. УкIын Iоф­хэу ыкIи зыныбжь имы­къугъэхэм япхыгъэ уголовнэ Iофхэу къызэIуахыгъэхэр зэкIэ зэхафыгъэх.

Следственнэ гъэIорышIапIэм бзэджэшIагъэхэм ­афэгъэхьыгъэ фэгъэзэн 3354-рэ мы илъэсым щатхыгъ, ар 2018-м ебгъапшэ­мэ, проценти 5-кIэ нахь макI. Уголовнэ Iофэу къызэкIагъэкIо­жьыгъэхэм япчъагъэ мы илъэ­сым процент 13-кIэ нахь макIэ хъугъэ. Арэущтэу щыт нахь мы­шIэми, материалхэр агъэ­хьа­зырхэ зыхъукIэ нахь екIо­лIэкIэ пхъашэхэр къыхахынхэу, Iофым тэрэзэу хэплъэнхэу следственнэ отделхэм япащэ­хэм А. Глущенкэм афигъэпытагъ.

КъэкIощт илъэсым следова­тельхэм яIофшIэн нахь зыфагъэIорышIэщтхэ лъэныкъохэм къулыкъум ипащэ къащыуцугъ. АпэрапшIэу следственнэ гъэ­IорышIапIэм иIофшIэн щыкIагъэхэу прокуратурэм, хьыкумышIхэм къыхагъэщыгъэхэр дагъэзыжьынхэм пылъыщтых. Ащ дакIоу уголовнэ Iофэу къы­зэIуахыхэрэр икъу фэдизэу зэхэфыгъэнхэр, экономикэ щы­нэгъончъагъэр гъэпы­тэгъэныр, цIыфхэм зэIукIэ­гъухэр адэшIыгъэнхэр 2020-рэ илъэсым пшъэрылъ шъхьаIэщтых.

Iэшъынэ Сусан.