Къахэщыгъэх

Энергетикхэм я Мафэ фэгъэхьыгъэ я ХХVII-рэ Дунэе турнирэу Ленинград хэкум ит къалэу Сосновый Бор щызэхащэгъагъэм шапсыгъэ бэнэкIо цIыкIухэм дышъэ медалиплI къыщыдахыгъ.

ЗэлъашIэхэрэ тренерхэу Нэгъуцу Джанболэт, Шъхьэлэхъо Аслъан ыкIи Шъхьэлэхъо Заур агъэсэгъэ самбистхэр Грецием, Грузием, Белоруссием, Германием, Азербайджан къарыкIыгъэхэ нэбгырэ 300 фэдизмэ янэкъокъугъэх.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ имедальхэм ахагъэхъуагъ ТIуапсэ иапэрэ кIэлэцIыкIу спорт еджапIэ зыщызыгъэсэрэ Тыкъо Азэмат (кг 66-рэ), Шъэпс дэт яблэнэрэ спорт еджапIэм ибэнакIоу Роман Кремлян (кг 66-рэ). ТIури финалым щызэIукIэжьыгъэх, Азэмат апэрэ чIыпIэр, Роман – ятIонэрэр аубытыгъэх.
Краснодар краим къалэу Армавир дзюдомкIэ щызэхищэгъэгъэ зэнэкъокъу­ми тикIэлэцIыкIухэм дэгъоу зыкъыщагъэ­лъэгъуагъ. Ащ илъэс 13 – 15 зыныбжь спортсменхэр муниципалитет зэфэшъхьаф 22-мэ къарыкIыгъэхэу хэлэжьагъэх.

ТIопсэ районым икомандэу кIалэхэр зыхэтхэр краимкIэ зэкIэми зэранахь лъэшхэр къагъэшъыпкъэжьыгъ, пшъэшъэ командэм джэрзыр къыхьыгъ.
ЯонтэгъугъэкIэ зэфэдэхэу зэбэныгъэ спортсменхэм къахэщыгъэх Ныбэ Амир, Альберт Чакрян, Нэгъуцу Рэмэзан, Денис Бобровниковыр, Александр Матосян, Шъхьэлэхъо Юрэ, Злата Супруненкэр, Кобл Русиет ыкIи АкIэгъу Миленэ.

АтекIуагъэхэр Краснодар краим ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу Къыблэ федеральнэ шъолъырым дзюдомкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэщтых.

Ныбэ Анзор.