Къахьыжьырэм хэхъуагъ

Дунэе къэгъэлъэгъонэу АГРОС-м къыдыхэлъытагъэу 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 30-м Урысые агрономическэ, агроинженернэ зэIукIэгъоу щыIагъэм мэкъу-мэщымкIэ министрэм иапэрэ гуадзэу Хьатыу Джамболэт Хъызыр ыкъом тхьамэтагъор щызэрихьагъ. 2019-рэ илъэсым лэжьыгъэхэм якъэгъэкIынкIэ гъэхъагъэу яIэхэр мыщ щызэфахьысыжьыгъ. Адыгэ Рес­публикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ игуадзэу Хъут Дамирэт Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

Хьатыу Джамболэт зэIукIэм хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихи, 2019-рэ илъэсым лъэныкъо шъхьаIэхэмкIэ хэгъэгум лэжьыгъэшхо къызэрэщахьыжьыгъэр къыхигъэщыгъ. ГущыIэм пае, фышъхьэ лэжьыгъэ тонн миллиони 121-рэ, тыгъэгъэзэ тонн миллион 15,1-рэ, рапс тонн миллиони 2,1-рэ, сое тонн миллиони 4,3-рэ, пхъэшъхьэ-мы­шъхьэ, цумпэ тонн миллиони 3,4-рэ Урысыем къыщахьы­жьыгъ. Гектар мин 18-м ехъумэ пхъэшъхьэ-мышъхьэ чъыгхэр ащагъэтIысхьагъэх.
2019-рэ илъэсым фышъхьэ лэжьыгъэу ыкIи джэнч лъэпкъ зэфэшъхьафхэу тонн мин 631,2-рэ Адыгеим къыща­хьы­жьыгъ. 2018-рэ илъэсым егъэ­пшагъэмэ, процент 14-кIэ ар нахьыб. Пындж тонн мин 44,1-рэ рес­пуб­ликэм игубгъо­хэм къара­хы­жьыгъ. 2018-рэ илъэсым егъэ­пшагъэмэ, ар процент 34-кIэ нахьыб. Гъэ­рекIо пынджым гектар мини 9,1-рэ зэлъиубыты­щтыгъ (2018-рэ илъэсым егъэ­п­шагъэмэ, гектар мини 2,4-кIэ ар нахьыбагъ). Гектарым центнер 54,5-рэ къыра­хыгъ, 2018-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, центнери 5,2-кIэ ар нахьыб.

Дагъэ зыхашIыкIырэ лэжьыгъэ тонн мини 119,2-рэ къа­хьыжьыгъ. 2018-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, ар процент 27-кIэ нахьыб. ГъэрекIо тыгъэгъа­зэу тонн мин 90,1-рэ, рапсэу тонн мин 15,1-рэ, соеу тонн мин 14 къахьыжьыгъ.

Хъызмэт пстэуми хэтэрыкI тонн мин 54,6-рэ къахьыжьыгъ. Ащ щыщэу картофыр тонн мин 20,3-рэ. 2019-рэ илъэсым пхъэ­шъхьэ-мышъхьэ, цумпэ тонн мин 25,4-рэ пстэумкIи къаугъои­жьыгъ. 2018-рэ илъэсым егъэ­пшагъэмэ, ар проценти 7-кIэ нахьыб.

2019-рэ илъэсым гектар 212-мэ пхъэшъхьэ-мышъхьэ чъыгхэр ащагъэтIысхьэгъагъэх. Ащ щыщэу гектар мини 179,7-р интенсивнэ шIыкIэм тетэу зыдэлэжьэщтхэ чъыгхэтэлэжьыпIэх.

Адыгэ Республикэм мэ­къу-мэщымкIэ и Министерствэ къы­зэритыгъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, гъэрекIо лэжьыгъэу къахьыжьыгъэр проценти 10,5-кIэ нахьыб.