ШIыкIэшIур кIэщакIом къыщерэжь

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» ия ХХ-рэ Зэфэс щыхадзыгъэ Хэсашъхьэм изэIукIэу Мыекъуапэ щыкIуагъэм зэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх.

Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан зэIукIэгъум щыхигъэунэфыкIыгъ хабзэм икъулыкъушIэхэмрэ общественнэ движениехэм ялIыкIо­хэмрэ Зэфэсым зэрэхэлэжьагъэхэм мэхьэнэ ин зэриIэр. Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат, АР-м икъэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъан Зэфэсым къыщыгущыIагъэх. Адыгэ Республикэм иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан лъэпкъ зэхахьэм хэла­жьэхэрэм гущыIэгъу афэхъугъ.

— ДгъэцэкIэрэ Iофым хэхъо­ныгъэхэр фэтшIынхэ зэрэфаер пащэхэм Зэфэсым щыхагъэунэфыкIыгъ, — къыIуагъ Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан. — Адыгабзэм, тари­хъым язэгъэшIэн, шэн-хабзэхэр зехьэгъэнхэм тапэкIи Iоф адэт­шIэщт.

Зэфэсым щыхадзыгъэ Хэсашъхьэм нэбгырэ 43-рэ хэ­хьагъ. Хэсашъхьэм изэIукIэ Адыгэ Хасэм игъэцэкIэкIо куп щыха­дзыгъ. Ащ хэхьагъэхэр: ЛIымыщэкъо Рэмэзан, Бэгъушъэ Алый, СтIашъу Юр, Тэу Аслъан, Къэзэнэ Юсыф, ГъукIэлI Сусан, Хьаджые Адам, Тхьапшъэкъо Альберт, Болэкъо Аслъан, ЦIыкIушъо Аслъан, Абрэдж Нурдин, Къуижъ Къэплъан, Хъот Юныс.

Адыгэ Хасэм итхьаматэ игуа­дзэу Бэгъушъэ Алый хадзыгъ.

ЕплъыкIэхэр

Хэдзынхэр Адыгэ Хасэм зэ­рэщыкIуагъэхэм рыразэхэу зэ­хахьэм яеплъыкIэхэр къыщызыIуагъэхэм уагъэгъуазэ. ШIэныгъэлэжь цIэрыIоу Бырсыр Батырбый къыIуагъ: «Адыгэ Хасэм тызэрещэ. Бзэр, хабзэр къэтыухъумэнхэмкIэ амалэу щыIэр нахьышIоу дгъэфедэ хъу­гъэ».

Нэгъуцу Аслъан зэрилъытэ­рэмкIэ, къуаджэхэм, районхэм я Адыгэ хасэхэмрэ Хэсашъхьэмрэ язэпхыныгъэхэр гъэпы­тэгъэнхэ фае.

Шы спортым, зекIохэм языкъегъэIэтыжьын икIэщакIоу Тхьапшъэкъо Альберт япащэу Адыгеим щыщхэр Санкт-Петербург зэрэщыIагъэхэм Хэсашъхьэм щытегущыIагъэх. Рагъэжьэгъэ Iофыр зэрэлъагъэкIотэщтым, советскэ народымрэ ащ и УIэшыгъэ КIуачIэхэмрэ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэ­хъу­рэм фэгъэхьыгъэ зекIохэу Адыгеим щызэхащэщтхэм Iоф зэрадишIэрэм А. Тхьапшъэкъор къытегущыIагъ.

Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэм ипащэу ЛIыIужъу Адам ынаIэ зытыридзагъэри къыхэтэгъэщы. Хэсашъхьэр Iофыгъо шъхьаIэхэм куоу атегущыIэным фэхьазырэу зэхахьэм къекIолIэн фае. Мэхьэнэ ин зимыIэ зэдэгущыIэгъу­хэм защытыдзыеным иуахътэ къэсыгъ.

Кушъу Ибрахьим, Къэбэртэе Адам, НэпшIэкъуй Амин, ЦIыкIушъо Аслъан, Болэкъо Аслъан, Нэхэе Аслъан, Ацумыжъ Юсыф, ХъокIон Хьамед, нэмыкIхэри Хэсашъхьэм изэхахьэ къыщыгущыIагъэх.

Хэсашъхьэм хэтхэр

Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу МэщбэшIэ Исхьакъ, сурэтышI-модельер цIэрыIоу СтIашъу Юр, зэлъашIэрэ археологэу Тэу Аслъан, республикэм и Парламент и Тхьаматэ игуа­дзэу Шъэо Аскэр, «Адыгэ ма­къэм» иредактор шъхьаIэу Дэрбэ Тимур, кIэлэегъэджэ цIэрыIоу ЕмтIылъ Юсыф, гуманитар ушэтынхэмкIэ республикэ институтым ипащэу ЛIыIужъу Адам, тхакIоу, шIэныгъэлэжьэу Къуекъо Асфар, журналистхэу Къэзэнэ Юсыф, ГъукIэлI Сусан, Тхьаркъохъо Сафыет, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс, лъэпкъ IэпэIасэхэу Нэгъуцу Аслъан, Хьасанэкъо Хьамед, ЛIышэ Ахьмэд, IофшIэпIэ зэфэшъхьафхэм аIутхэу Борсэ Хьазрэт, Ламыкъо Эдуард, Та­лъэкъо Адам, Ацумыжъ Юсыф, НэпшIэкъуй Амин, Абрэдж Нурдин, Бэгъушъэ Вячеслав, ЛIыIэпIэ Ибрахьим, медицинэ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, отставкэм щыIэ полковникэу ЦIыкIушъо Аслъан, Тыкъэ Заур, Мыгу Эдуард, фэшъхьафхэри Хэсашъхьэм хадзыгъэх, пшъэ­рылъ гъэнэфагъэхэр яIэх.

ТызэлъэкIо

Ермэлхьаблэ и Адыгэ Хасэ зызэхащэжьыгъэр илъэс 15 хъугъэ. Ащ ехьылIэгъэ зэIукIэу къалэм щыкIуагъэм республикэм ихэбзэ къулыкъушIэхэр, Адыгэ Хасэм хэтхэр хэлэжьагъэх.

— Республикэм и Адыгэ Хасэ ия ХХ-рэ Зэфэс тыкъырагъэблагъи, тигуапэу тыхэлэжьагъ, — къытиIуагъ Ермэлхьаблэ и Адыгэ Хасэ итхьаматэу Шанэ Рэмэзан. — Зэхахьэм цIыф цIэрыIохэр, общественнэ Iофыгъохэр чанэу зыгъэцакIэхэрэр щытлъэгъугъэх, гущыIэгъу тызэфэхъугъ.

Ермэлхьаблэ и Адыгэ Хасэ июбилей зэхахьэ къыщыгущыIагъэх Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэрал­хэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъу­хэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамал­хэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр. Ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ишIуфэс тхылъ А. Шъхьэ­лахъор къе­джагъ. Республикэ Адыгэ Хасэм итхьаматэ игу­адзэу Бэгъушъэ Алый зэхахьэм къыщиIуагъ зэ­лъыIэсыкIэ амалхэр тапэкIи зэрагъэпытэщтхэр.
Ермэлхьаблэ иадминистрацие ипащэ игуадзэу Александр Руденкэр, Ермэлхьаблэ икъэлэ Думэ итхьаматэу Александр Поляковыр, Успенскэ районым иадминистрацие ипащэу Геннадий Бахилиныр, Къэрэщэе- Щэрджэсым и Адыгэ Хасэ итхьаматэу Аслъанэ Алый, Ставропольем и Адыгэ Хасэ ипащэу Шыбзыхъо Юрэ, нэмыкIхэри зэхахьэм къыщыгущыIагъэх.

— ТапэкIи нахьыбэрэ тызэлъыкIощт, — къытиIуагъ Жанэ Рэмэзан. — Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэщакIо фэхъуи, адыгабзэм иегъэджэнкIэ тищыкIэгъэ тхылъхэр Адыгеим къытитыгъэх, ащ фэдэ шIушIагъэм тегъэгушхо.

Хэсашъхьэм хэтэу МэщбэшIэ Исхьакъ итхылъэу Айщэт фэгъэ­хьыгъэм техыгъэ фильмэу агъэу­цунэу рагъэжьагъэм пэIухьащт ахъщэу сомэ миллион 60-р зэлъашIэрэ бизнесменэу Шъэу­­мэн Хьазрэт къаритыгъ.

— Шъэумэн Хьазрэт ишIушIагъэ тэгъэлъапIэ, — игупшысэхэм тащегъэгъуазэ ЛIымыщэкъо Рэмэзан. — Хасэм изэIукIэ къыщытIуагъ лъэшэу тызэрэфэразэр. Адыгэ Хасэм ригъэжьэгъэ лъэпкъ Iофхэр лъигъэкIотэщтых. Узэкъотмэ – улъэш. А гупшысэр щыIэныгъэм щыпхырытэщы, кIэщакIо тызыфэхъурэ Iофыгъохэр зэрэдгъэцэкIэщтхэм тыпылъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыем» Ермэл­хьаблэ и Адыгэ Хасэ изэхахьэ концертышхо къыщитыгъ.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэр зэхахьэхэм къащытетхыгъэх.