ШIушIэ IофшIэным фэгъэзагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысые общест­веннэ шIушIэ фондэу «Урысыем икIэлэцIыкIу фонд» зыфиIорэм и Адыгэ республикэ къутамэ итхьаматэу Татьяна Гоголевам тыгъуасэ зэIукIэгъу ды­риIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыге­им и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар. Фондым иIофшIэн рес­публикэм зэрэщызэхищэрэм, ипроектхэр щыIэныгъэм щы­пхырыщыгъэнхэмкIэ хэбзэ къу­лыкъухэр ащ IэпыIэгъу фэхъунхэ зэралъэкIыщтым тегущыIагъэх. Джащ фэдэу Урысыем и Президентэу Владимир Путиным и Джэпсалъэ къыщигъэнэфэгъэ лъэныкъо шъхьаIэхэм ягъэцэкIэн общественникхэр къыхэ­гъэлэжьэгъэнхэм иIофыгъуи мэхьанэшхо ратыгъ.

— ЦIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным фы­тегъэпсыхьагъэхэ пшъэ­рылъхэр къэралыгъом ипащэ къыгъэуцугъэх. Ащ фэдэ екIолIакIэм къыкIэлъыкIоу социальнэ политикэм зэхъо­кIыныгъэшIухэр фэхъунхэмкIэ шъолъырым амал тедзэхэр иIэхэ хъущтых. МыщкIэ щысэу къэбгъэлъэгъон плъэкIыщт ублэпIэ классхэм арыс кIэлэ­еджакIохэм ыпкIэ хэмылъэу шхыныгъо стырхэр аIэкIэгъэ­хьэгъэнхэм иIофыгъо изэшIо­хын. Федеральнэ гупчэм Iоф датшIэзэ а пстэури дгъэцэ­кIэщт. УФ-м и Президент пшъэрылъэу къыгъэуцугъэ­хэр шIуагъэ къатэу зэшIохыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ Iоф­шIэным общественникхэр къыхэгъэлэжьэгъэнхэм мыщ дэжьым мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Социальнэ Iофыгъохэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ республикэм ихэбзэ къулыкъухэмрэ об­щественнэ организациехэмрэ зэпхыныгъэ пытэ зэрэзэдыряIэр, ащ фэдэ екIолIакIэм шIогъэшхо къызэритырэр АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ, ащ дакIоу мы IофшIэным фондым ипащэхэр джыри нахь чанэу къыхэлэжьэнхэу закъыфигъэ­загъ.

«Урысые кIэлэцIыкIу фондым» и къутамэу Адыгеим щыIэм ипшъэрылъхэр зэрифэ­шъуа­шэу ыгъэцэкIэнхэм респуб­ликэм ипащэу сыдигъуи зынаIэ тетым зэрэфэразэхэр Татьяна Гоголевам игущыIэ къыщыхи­гъэщыгъ. Президент грантым, шъолъырым ихэбзэ къулыкъухэм ыкIи шIушIэхэм яIэпыIэ­гъукIэ проектхэу агъэцэкIэнхэ алъэкIыгъэхэм ар кIэкIэу къате­гущыIагъ. ГущыIэм пае, социаль­нэ программэу «Газпром — кIэлэцIыкIухэм апай» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытэгъэ спорт площадкэхэм яшIын зэрэзэхащагъэм фондыр лъып­лъагъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, Адыге­им и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ ПАО-у «Газпромым» и Правление и Тхьаматэу Алексей Миллеррэ зэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэм ишIуагъэкIэ 2019-рэ илъэсым лъэныкъуабэ къызэ­лъызыубытырэ мыщ фэдэ спорт псэолъи 9 республикэм имуниципалитетхэм ащагъэпсыгъ.
— БлэкIыгъэ илъэсым со­циальнэ мэхьанэшхо зиIэ проект дгъэцэкIагъэ — республикэм ипащэхэм яшIуагъэкIэ япсауныгъэ изытеткIэ ялэгъухэм акIэмыхьэхэрэ сабыйхэр Анапэ дэт дельфинариеу «Немо» зыфи­Iорэм тщагъэх, ахэм ящыкIэгъэ IэпыIэгъур специалистхэм арагъэгъотыгъ. Мы IофшIэныр тапэкIи лъыдгъэкIотэнэу тэгъэ­нафэ. Джащ фэдэу ТекIоныгъэм ия 75-рэ илъэс ихэгъэунэфыкIын, нэмыкI социальнэ Iоф­тхьа­бзэхэм тахэлэжьэн гухэлъ тиI, — къыIуагъ Татьяна Гоголевам.

Социальнэ проектхэр гъэцэкIэгъэнхэм, IэпыIэгъу зищыкIагъэхэм яшIуагъэ арагъэкIыным фытегъэпсыхьэгъэ Iоф­шIэным общественникхэр къы­хэгъэлэжьэгъэнхэм, ахэм яшIоигъоныгъэхэр, ягухэлъхэр къыраIотыкIынхэм мэхьанэшхо иIэу Адыгеим и ЛIышъхьэ ылъытагъ. Мы лъэныкъомкIэ Iоф­шIэныр агъэлъэшынэу, грант IэпыIэгъур хэпшIыкIэу нахьыбэ ашIынэу вице-премьерым пшъэрылъ фишIыгъ.

Наталья Широковам къызэриIуагъэмкIэ, социальнэ пшъэ­дэкIыжь зыхьыхэрэ мыком­мерческэ организациехэу грантхэр зэратыщтхэм якъыхэхын фытегъэпсыхьэгъэ зэнэкъокъу шIыкIэр блэкIыгъэ илъэсым къыщегъэжьагъэу республикэм щагъэфедэ. Шъолъыр бюджетым къыхэхыгъэ сомэ миллионитф ащ пэIуагъэхьагъ. Зэнэ­къокъум хэлажьэхэрэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэным фэшI мы илъэсым ар едзыгъуитIоу зэтыраутыгъ.

Организациехэм ягухэлъхэр щыIэныгъэм щыпхыращынхэ, яшIушIэ Iофыгъохэр лъагъэкIо­тэнхэ алъэкIыным мыщ фэдэ зэнэкъокъухэм амал тедзэ къызэратырэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ. Проектхэм япчъагъэ хагъахъомэ, ахэм ягъэцэкIэн волонтерхэр къы­хагъэлажьэхэзэ ашIымэ ишIогъэшхо къызэрэкIощтыр хи­гъэунэфыкIыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.