Шъусакъ!

Шъусакъ!

ОшIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ тхьамыкIагъоу ащ къыздихьын ылъэкIыщтхэм къахэкIэу псэуа­лъэхэр, электричествэр зэрыкIорэ линиехэр, автомобиль гъогухэр, лъэмыджхэр зэщы­къонхэ, цIыфхэу ащ иIэгъоблэгъу къыхиубытэхэрэми фы­къуагъэхэр афэхъун ылъэкIыщт.

Урысыем и МЧС АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ иоперативнэ дежурнэ шъхьаIэу, хэгъэгу кIоцI къулыкъумкIэ подполковникэу Э. А. Быжь