Пытагъэ хэлъэу къякIолIэгъэн фае

УФ-м и Президент къыгъэнэфэгъэ лъэпкъ проектхэр 2019-рэ илъэсым зэшIохыгъэхэ зэрэхъугъэр, 2020-мкIэ гухэлъэу щыIэхэр Iофыгъо шъхьаIэу зыщытегущыIэгъэхэ зичэ­зыу IофшIэгъу зэхэсыгъо АР-м иминистрэхэм я Ка­бинет тыгъуасэ иIагъ. Ар зэри­щагъ Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу Къум­пIыл Мурат.

Зэхэсыгъом хэлэжьа­гъэх Адыгеим и Къэра­лыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

Хабзэ зэрэхъугъэу, пшъэрылъ шъхьаIэу щытхэм, гухэлъхэм къэзэ­рэугъоигъэхэр атегущы­Iагъэх, тапэкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэр агъэнэфа­гъэх. Джащ фэдэу рес­публикэм и ЛIышъхьэ иунашъохэр къулыкъухэм, муниципалитетхэм япащэхэм зэрагъэцакIэхэрэм мэхьанэшхо ратыгъ.
Лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытагъэу лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ рес­публикэр къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм акIэгъэ­хьэгъэным фэIорышIэрэ гъогу картэхэм ягъэцэкIэн пытагъэ хэлъэу къе­кIолIэгъэн зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ къыIуагъ. Ар зэшIохыгъэ зэрэхъурэм лъэплъэ УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновыр. МыщкIэ щыт пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэм фэшI Сергей Дрокиныр зипэщэ IофшIэкIо куп рес­публикэм щызэхащагъ.

Урысыем и Президен­тэу Владимир Путиным къышIыгъэ Джэпсалъэм къыщигъэнэфэгъэ пшъэ­рылъхэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм мэхьа­нэшхо зэриIэр АР-м и ЛIышъхьэ хигъэунэфы­кIыгъ. Къэралыгъом ипащэ иунашъо тегъэпсыхьагъэу цIыфхэм, анахьэу сабый къызэрыхъухьэрэ унагъо­хэм, социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ амалыкIэу щыIэ хъугъэхэр обществэм лъыгъэIэсы­гъэнхэ зэрэфаер пстэуми анахь шъхьаIэу къы­хи­гъэщыгъ. Проектэу «Демографиер» зыфиIорэм ылъэныкъокIэ Iофхэм язы­тет къытегущыIагъ ыкIи зэфэхьы­сыжьхэр къы­шIыгъэх вице-премьерэу Наталья Широковам.

Сабыеу къэхъухэрэм япчъагъэ хэгъэхъогъэным ыкIи зидунай зыхъо­жьы­хэрэр нахь макIэ шIы­гъэным анахьэу анаIэ тырагъэтынэу КъумпIыл Мурат къафигъэпытагъ. ЦIыфым узэу иIэр жьэу къыхэгъэщыгъэным ыкIи нэужым ащ IэпыIэгъу фэ­хъугъэным апае диспан­серизациер игъом ыкIун зэрэфаер къыхигъэщыгъ. Эпидемиологием ылъэ­ныкъокIэ республикэм зыпкъитыныгъэ илъыным фытегъэпсыхьэгъэ пэшIорыгъэшъ Iофхьабзэхэм язэхэщэн иIофыгъуи зэ­хэсыгъом къыщаIэтыгъ.

— Зидунай зыхъожьы­хэрэм япчъагъэ нахь ма­кIэ шIыгъэнымкIэ диспансеризацием мэхьанэшхо иI. Арышъ, мы лъэны­къомкIэ къэгъэ­лъэгъон гъэнэфагъэм ты­кIэхьан фае, ар зэрифэшъуашэу зымыгъэцакIэхэрэм пшъэ­дэ­кIыжь ахьыщт, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Лъэпкъ проектхэм ягъэ­цэкIэнкIэ республикэм гъэхъагъэу иIэхэр гъэпытэгъэнхэ, мы илъэсым IофшIэныр джыри нахь гъэлъэшыгъэн зэрэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэ къы­Iуагъ.

Джащ фэдэу псэолъэ инхэм яшIын иIофыгъуи зэшIохыгъэ хъугъэ. Ащ епхыгъэу объект зэфэ­шъхьафхэм язэтегъэ­псыхьан лъагъэкIотэщт. Мы илъэсым ыкIэм нэс фельдшер-мамыку IэзэпIэ 24-рэ ашIынэу агъэ­нафэ, ащ нэмыкIэу кIэ­лэцIыкIу IыгъыпIищ агъэ­псыщт, социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэм гъэцэкIэжьынхэр арашIылIэщтых, кIэу ашIыщтых.

Къоджэ псэупIэхэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ашIыным фытегъэпсы­хьэгъэ программэхэр гъэ­цэкIагъэхэ зэрэхъурэм, тапэкIэ пшъэрылъэу зыфагъэуцужьыхэрэм къа­тегущыIагъэх муниципа­литетхэм япащэхэр.

Джащ фэдэу УФ-м и Президент иунашъокIэ 2020-рэ илъэсыр шIэ­жьымрэ дзэ щытхъумрэ я Илъэсэу къэралыгъом ща­гъэнэфагъ. Ащ фыте­гъэпсыхьэгъэ Iофтхьа­бзэхэр республикэм щызэхэщагъэхэ зэрэхъущтым иIофыгъуи къэзэрэугъоигъэхэм мэхьанэшхо ра­тыгъ. КъызэраIуагъэмкIэ, шIэжь медалэу «1941 — 1945-рэ илъэсхэм щыIэгъэ Хэгъэгу зэошхом Те­кIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 75-рэ мэхъу» зыфиIорэр зытефэхэрэм аратыщт. БлэкIыгъэ тхьамафэм Адыгеим и ЛIы­шъхьэ а Iофтхьабзэм пэублэ фишIыгъ, юби­лейнэ тынхэр нэбгырэ зау­лэмэ аритыжьыгъэх.

Лъэпкъ проектхэр зэрифэшъуашэу шъолъырым щыгъэцэкIэгъэнхэм фэшI республикэм иведомствэ зэфэшъхьафхэм феде­ральнэ хэбзэ къулыкъухэм зэпхыныгъэу адыряIэр джыри нахь агъэпытэн, IофшIэныр агъэлъэшын зэрэфаер АР-м и ЛIы­шъхьэ кIэухым къыIуагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.