ЕшIэгъу шъхьаIэхэм тяжэ

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Барс-РГЭУ» Ростов-на-Дону — 86:83 (15:22, 28:20, 18:20, 17:16, 8:5).
Щылэ мазэм и 31-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.«Динамо-МГТУ»: Гапошин — 25, Александров — 15, Еремин — 15, Кочнев — 13, Фещенко — 13, Абызов — 5.

ЕшIэгъу уахътэр аухынымкIэ нэгъэупIэпIэгъу заулэ къэнагъэу «Барсым» хъагъэм Iэгуаор ри­дзагъ — 75:78-рэ. Аужырэ нэ­гъэупIэпIэгъум Артем Гапоши-
ным Iэгуаоу ыдзыгъэр хъагъэм щычэрэгъугъ — 78:78-рэ. Командэхэм такъикъи 5 къа­зыфыха­гъахъом, «Динамо-МГТУ-р» 8:5-у текIуагъ.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъур

«Динамо-МГТУ» — «Барс-РГЭУ» — 85:78 (20:26, 26:17, 26:19, 13:16).
Мэзаем и 1-м «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.
«Динамо-МГТУ»: Александров — 19, Фещенко — 19, Гапошин — 11, Кочнев — 11, Абызов — 5, Милютин —– 5.

«Динамэр» очко 14-кIэ ­«Барсым» ыпэ ишъэу уахътэ къыхэкIыгъ. СпортымкIэ мастерэу С. Болоцких, В. Соловьевыр яIэпэIэсэныгъэкIэ «Барсым» къыхэщыгъэх, хъагъэм Iэгуаор бэрэ радзагъ шъхьае, текIоныгъэр къыдахын алъэкIынэу щытыгъэп. Медальхэм афэбэнэрэ «Динамэм» ешIэгъум къырыкIощтыр зыIэкIигъэкIыгъэп.

Суперлигэм баскетболымкIэ иятIонэрэ куп пэшIорыгъэшъ зэ­IукIэгъухэр щаухыгъэх. «Динамэм» ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Къалэхэу Тулэ ыкIи Магнитогорскэ якомандэхэри апэрэ чIыпIищыр къыдэзыхыгъэхэм ащыщых. «Динамэр» мэзаем и 8 — 9-м Тамбов щешIэщт, и 17 — 18-м Чебоксары икомандэ иешIакIэ Мыекъуапэ щыт­лъэгъущт. «Дина­мэм» итренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым тызэрэщигъэгъо­загъэу, Адыге­им испортсменхэр ешIэ­гъухэм афэхьазырых, медальхэм афэбэнэщтых.